REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2023-09-26 14:55
publikacja
2023-09-26 14:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Magna_Polonia_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2023_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2023_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Magna_Polonia_2023_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MAGNA_POLONIA_-_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_na_30.06.2023_26.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MAGNA_POLONIA_-_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_na__30.06.2023_26.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 2 905 2 817 630 607
II. Pozostałe przychody operacyjne 192 624 694 41 757 149
III. Przychody finansowe 1 575 1 044 341 225
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 87 476 -1 376 18 963 -296
V. Zysk/Strata brutto 87 870 -1 061 19 048 -229
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 70 880 -995 15 365 -214
VII. Zysk/Strata netto ogółem 70 880 -995 15 365 -214
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 71 061 -752 15 405 -162
IX. Całkowity dochód netto 70 880 -995 15 365 -214
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 71 061 -752 15 405 -162
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 685 -1 143 -365 -246
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 61 477 13 103
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 355 -24 77 -5
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 269 -690 -275 -149
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 5,10 -0,05 1,11 -0,01
XVI. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XVII. Aktywa razem 222 728 33 432 50 048 7 129
XVIII. Zobowiązania razem 123 654 5 238 27 786 1 117
XIX. Zobowiązania długoterminowe 15 108 197 3 395 42
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 108 546 5 041 24 391 1 075
XXI. Kapitał własny 99 074 28 194 22 262 6 012
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 96 160 25 099 21 608 5 352
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 128 2 969
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 6,91 1,80 1,55 0,38
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 8 741 226 1 895 49
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 193 811 588 42 014 127
XXIX. Przychody finansowe 248 433 54 93
XXX. Zysk/Strata brutto 98 006 7 21 246 2
XXXI. Zysk/Strata netto ogółem 79 364 -23 17 204 -5
XXXII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 79 364 -23 17 204 -5
XXXIII. Całkowity dochód netto 79 364 -23 17 204 -5
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 79 364 -23 17 204 -5
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -848 -900 -184 -194
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 608 732 132 158
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 332 105 72 23
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 92 -63 20 -14
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 5,70 0,00 1,24 0,00
XL. 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XLI. Aktywa razem 248 613 51 376 55 864 10 955
XLII. Zobowiązania razem 120 589 2 716 27 097 579
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 14 094 33 3 167 7
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 106 495 2 683 23 930 572
XLV. Kapitał własny 128 024 48 660 28 767 10 375
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 128 2 969
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 9,20 3,50 2,07 0,75


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
zysku/straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią
ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie
porównawczym wynosiła 13 921 975.Wartość księgowa na jedną
akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na
akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę
EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące
Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł w okresie
bieżącym - 4,6130 PLN, a w okresie porównawczym - 4,6427 PLN,-
pozycje dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy;
kurs ten wyniósł na dzień 30 czerwca 2023 roku - 4,4503 PLN; na dzień 31
grudnia 2022 roku - 4,6899 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_I półrocze 2023 roku.pdfMagna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_I półrocze 2023 roku.pdf MAGNA SA_jednostkowe sprawozdanie finansowe I półrocze 2023
GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2023 roku.pdfGK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2023 roku.pdf GK Magna_skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2023
Sprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2023 06 30.pdfSprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2023 06 30.pdf GK Magna_sprawozdanie z działalności_I półrocze 2023
MAGNA POLONIA - Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_na 30.06.2023_26.09.2023.pdfMAGNA POLONIA - Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_na 30.06.2023_26.09.2023.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Magna Polonia_I półrocze 2023
MAGNA POLONIA - Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_na 30.06.2023_26.09.2023.pdfMAGNA POLONIA - Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_na 30.06.2023_26.09.2023.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego GK Magna Polonia_I półrocze 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 MIROSŁAW JANISIEWICZ PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW JANISIEWICZ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki