REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2023-04-20 18:19
publikacja
2023-04-20 18:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
magnapolonia_list_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia_2022-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia-szd-ssf_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia-szd-ssf_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia-szb-ssf_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia-szb-ssf_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 6 284,00 5 943,00 1 340,00 1 298,00
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 307,00 5 372,00 279,00 1 174,00
III. Przychody finansowe 3 564,00 2 297,00 760,00 502,00
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -2 435,00 1 348,00 -519,00 294,00
V. Zysk/Strata brutto -1 595,00 2 263,00 -340,00 494,00
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -634,00 1 929,00 -135,00 421,00
VII. Zysk/Strata netto ogółem -634,00 1 929,00 -135,00 421,00
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -585,00 1 192,00 -125,00 260,00
IX. Całkowity dochód netto -634,00 1 929,00 -135,00 421,00
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -585,00 1 192,00 -125,00 260,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 349,00 -1 921,00 -288,00 -420,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 329,00 -375,00 283,00 -82,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 739,00 1 282,00 158,00 280,00
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 719,00 -1 014,00 153,00 -222,00
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,04 0,09 -0,01 0,02
XVI. Aktywa razem 33 432,00 37 665,00 7 129,00 8 189,00
XVII. Zobowiązania razem 5 238,00 6 157,00 1 117,00 1 339,00
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 197,00 227,00 42,00 49,00
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 041,00 5 930,00 1 075,00 1 289,00
XX. Kapitał własny 28 194,00 31 508,00 6 012,00 6 850,00
XXI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 25 099,00 28 364,00 5 352,00 6 167,00
XXII. Kapitał akcyjny 13 922,00 13 922,00 2 969,00 3 027,00
XXIII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00
XXIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,80 2,04 0,38 0,44
Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz zysku/straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie porównawczym wynosiła 13 921 975.

Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,6883 PLN, a w okresie porównawczym - 4,5775 PLN,
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899 PLN; na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
magnapolonia_list_2022-12-31_pl.xhtmlmagnapolonia_list_2022-12-31_pl.xhtml GK MAGNA POLONIA_LIST DO AKCJONARIUSZY
magnapolonia_2022-12-31_pl.zipmagnapolonia_2022-12-31_pl.zip GK MAGNA POLONIA_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022-31.12-2022
magnapolonia_2022-12-31_pl.zip.xadesmagnapolonia_2022-12-31_pl.zip.xades GK MAGNA POLONIA_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2022-31.12-2022
magnapolonia-szd-ssf_2022-12-31_pl.xhtmlmagnapolonia-szd-ssf_2022-12-31_pl.xhtml GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI_20221231
magnapolonia-szd-ssf_2022-12-31_pl.xhtml.xadesmagnapolonia-szd-ssf_2022-12-31_pl.xhtml.xades GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI_20221231
magnapolonia-szb-ssf_2022-12-31_pl.xhtmlmagnapolonia-szb-ssf_2022-12-31_pl.xhtml GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z BADANIA_20221231
magnapolonia-szb-ssf_2022-12-31_pl.xhtml.xadesmagnapolonia-szb-ssf_2022-12-31_pl.xhtml.xades GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z BADANIA_20221231
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki