REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2021-04-26 13:28
publikacja
2021-04-26 13:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Magna_Polonia_roczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_20201231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Magna_Polonia_2020_12_31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_do_akcjonariuszy_MP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_Magna_Polonia_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 7 774 5 145 1 738 1 196
II. Pozostałe przychody operacyjne 6 876 3 292 1 537 765
III. Przychody finansowe 1 874 2 225 419 517
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 6 268 1 198 1 401 278
V. Zysk/Strata brutto 6 750 2 196 1 509 510
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 4 891 1 999 1 093 465
VII. Zysk/Strata netto ogółem 4 891 1 999 1 093 465
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 3 824 1 605 855 373
IX. Całkowity dochód netto 4 891 1 999 1 093 465
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 3 824 1 605 855 373
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 234 -1 148 723 -267
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 647 -476 -592 -111
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 117 1 964 250 457
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 1 704 340 381 79
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,27 0,12 0,06 0,03
XVI. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XVII. Aktywa razem 33 193 29 489 7 193 6 925
XVIII. Zobowiązania razem 6 002 7 530 1 301 1 768
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2 217 2 325 480 546
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 785 5 205 820 1 222
XXI. Kapitał własny 27 191 21 959 5 892 5 157
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 24 992 20 827 5 416 4 891
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 017 3 269
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,80 1,50 0,39 0,35


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną
liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie
porównawczym wynosiła 13 921 975.Wartość księgowa na jedną
akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na
akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę
EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące
Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,4742 PLN, a w
okresie porównawczym - 4,3018 PLN,- pozycje dotyczące
Sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu
ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten
wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN; na dzień 31 grudnia
2019 roku - 4,2585 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Magna Polonia_roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_20201231.pdfGK Magna Polonia_roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_20201231.pdf GK MAGNA POLONIA_SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2020-31.12-2020
Sprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2020 12 31.pdfSprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2020 12 31.pdf GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI_20201231
list do akcjonariuszy MP 2020.pdflist do akcjonariuszy MP 2020.pdf GK MAGNA POLONIA_LIST DO AKCJONARIUSZY
Sprawozdanie z badania GK Magna Polonia 2020.pdfSprawozdanie z badania GK Magna Polonia 2020.pdf GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z BADANIA_20201231

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 MIROSŁAW JANISIEWICZ PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW JANISIEWICZ


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 ANNA PAWLAK KIEROWNIK ZESPOŁU KSIĘGOWEGO ANNA PAWLAK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki