06MAGNA: wyniki finansowe

2020-04-16 13:05
publikacja
2020-04-16 13:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Magna_Polonia_SA_roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_20191231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Magna_Polonia_2019_12_31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Magna_Polonia_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_do_akcjonariuszy_MP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
dane dotyczące sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 407 547 95 128
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 116 12 259 3
III. Przychody finansowe 527 75 123 18
IV. Zysk/Strata* brutto 327 -5 951 76 -1 395
V. Zysk/Strata* netto ogółem 227 -4 825 53 -1 131
VI. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy 227 -4 825 53 -1 131
VII. Całkowity dochód netto 227 -4 825 53 -1 131
VIII. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 227 -4 825 53 -1 131
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -675 -1 167 -157 -274
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -82 549 -19 129
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 505 870 117 204
XII. Przepływy pieniężne netto, razem -252 252 -59 59
XIII. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)* 0,0163 -0,3466 0,0038 -0,0812
XIV. Aktywa razem 19 583 19 437 4 599 4 520
XV. Zobowiązania razem 2 555 2 636 600 613
XVI. Zobowiązania długoterminowe 367 0 86 0
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 188 2 636 514 613
XVIII. Kapitał własny 17 028 16 801 3 999 3 907
XIX. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 269 3 238
XX. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXI. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,22 1,21 0,29 0,28


* Zysk/Strata* podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną
liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym wynosiła 13 921 975 oraz
w okresie porównawczym wynosiła 13 921 975** Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcjiWybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,
3018 PLN, a w okresie porównawczym - 4,2669 PLN,- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia
2019 roku - 4,2585 PLN; na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia SA_roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe_20191231.pdfMagna Polonia SA_roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe_20191231.pdf Magna Polonia SA_jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01-01-209-31-12-2019
Sprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2019 12 31.pdfSprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2019 12 31.pdf GK Magna Polonia_Sprawozdanie z działalności_20191231
Sprawozdanie z badania Magna Polonia 2019.pdfSprawozdanie z badania Magna Polonia 2019.pdf Magna Polonia SA_Sprawozdanie z badania_20191231
list do akcjonariuszy MP 2019.pdflist do akcjonariuszy MP 2019.pdf List do akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Anna Pawlak Kierownik Zespołu Księgowego Anna Pawlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki