449,80 zł
2,20% 9,70 zł
mBank S.A. (MBK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Grupa_mBank_Raport_z_przegladu_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_I_polrocze_2017_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_mBanku_za_I_polrocze__2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mBank_S.A_Raport_z_przegladu_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe_mBanku_S.A._za_I_polrocze__2017_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-07-27
mBank SA
(pełna nazwa emitenta)
mBank Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.mbank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody z tytułu odsetek 1 972 829 1 892 534 464 479 432 036
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 822 416 717 193 193 628 163 724
III. Wynik na działalności handlowej 137 965 143 600 32 482 32 782
IV. Wynik na działalności operacyjnej 896 549 1 054 161 211 082 240 649
V. Zysk brutto 712 226 907 848 167 685 207 248
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 488 478 696 286 115 006 158 951
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 569 2 414 840 551
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 639 758) 2 673 693 (856 938) 610 363
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (207 028) 33 628 (48 742) 7 677
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 191 027) 1 303 871 (280 413) 297 653
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (5 037 813) 4 011 192 (1 186 093) 915 693
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,55 16,48 2,72 3,76
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,55 16,46 2,72 3,76
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
1) kolumna stan na 30.06.2017
2) kolumna stan na 31.12.2016
3) kolumna stan na 30.06.2017
4) kolumna stan na 31.12.2016
XV. Aktywa razem 129 417 491 133 743 502 30 620 488 30 231 352
XVI. Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
XVII. Zobowiązania wobec innych banków 8 641 320 8 486 753 2 044 557 1 918 344
XVIII. Zobowiązania wobec klientów 88 155 911 91 417 962 20 857 899 20 664 096
XIX. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 13 654 947 13 023 756 3 230 793 2 943 887
XX. Udziały niekontrolujące 25 488 27 405 6 031 6 195
XXI. Kapitał akcyjny 169 143 169 121 40 020 38 228
XXII. Liczba akcji 42 285 676 42 280 127 42 285 676 42 280 127
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 322,92 308,03 76,40 69,63
XXIV. Łączny współczynnik kapitałowy 21,24 20,29 21,24 20,29
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXV. Przychody z tytułu odsetek 1 731 802 1 659 980 407 732 378 948
XXVI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 686 234 559 751 161 566 127 782
XXVII. Wynik na działalności handlowej 144 031 143 864 33 910 32 842
XXVIII. Wynik na działalności operacyjnej 904 646 995 946 212 988 227 359
XXIX. Zysk brutto 677 745 876 080 159 567 199 995
XXX. Zysk netto 489 528 698 913 115 254 159 551
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 828 941) 2 898 362 (901 479) 661 651
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (230 434) 217 386 (54 253) 49 626
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 016 100) 738 915 (239 229) 168 683
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem (5 075 475) 3 854 663 (1 194 960) 879 960
XXXV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,58 16,55 2,73 3,78
XXXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,57 16,52 2,72 3,77
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
1) kolumna stan na 30.06.2017
2) kolumna stan na 31.12.2016
3) kolumna stan na 30.06.2017
4) kolumna stan na 31.12.2016
XXXVIII. Aktywa razem 123 939 705 128 215 265 29 324 430 28 981 751
XXXIX. Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
XL. Zobowiązania wobec innych banków 8 654 205 8 503 014 2 047 606 1 922 019
XLI. Zobowiązania wobec klientów 96 113 526 98 960 320 22 740 690 22 368 969
XLII. Kapitał własny 13 655 732 13 023 803 3 230 979 2 943 898
XLIII. Kapitał akcyjny 169 143 169 121 40 020 38 228
XLIV. Liczba akcji 42 285 676 42 280 127 42 285 676 42 280 127
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 322,94 308,04 76,41 69,63
XLVI. Łączny współczynnik kapitałowy 25,12 24,07 25,12 24,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa mBank_Raport z przeglądu_2017.pdfGrupa mBank_Raport z przeglądu_2017.pdf
Skrócone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_I_półrocze_2017_roku.pdfSkrócone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_mBanku_S.A._za_I_półrocze_2017_roku.pdf
Sprawozdanie_Zarządu_mBanku_za_I_półrocze_ 2017.pdfSprawozdanie_Zarządu_mBanku_za_I_półrocze_ 2017.pdf
mBank S.A_Raport z przeglądu_2017.pdfmBank S.A_Raport z przeglądu_2017.pdf
Skrócone_Sprawozdanie_Finansowe_mBanku_S.A._za_I_półrocze_ 2017_roku.pdfSkrócone_Sprawozdanie_Finansowe_mBanku_S.A._za_I_półrocze_ 2017_roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-27 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu Banku
2017-07-27 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu Banku
2017-07-27 Frank Bock Wiceprezes Zarządu Banku
2017-07-27 Andreas Böger Wiceprezes Zarządu Banku
2017-07-27 Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Zarządu Banku
2017-07-27 Przemysław Gdański Wiceprezes Zarządu Banku
2017-07-27 Cezary Kocik Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Wprowadzenie do obrotu na GPW 867 akcji zwykłych na okaziciela.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl