Zysk netto grupy Pekao w IV kw. '18 wyniósł 749,2 mln zł, wobec konsensusu 656,5 mln zł

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2018 roku spadł do 749,2 mln zł z 1.054,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się o 14 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 656,5 mln zł. W tym roku Pekao nie planuje takiej redukcji liczby oddziałów, jak w 2018 r., nie ma także decyzji dotyczących ograniczenia zatrudnienia w banku, natomiast Pekao pracuje nad nowym formatem oddziału.

(fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

[Aktualizacja 10:05. Lepsze od oczekiwań wyniki nie przekonały inwestorów, którzy pozostają rozczarowani propozycją dywidendy. Na początku wtorkowej sesji akcje Pekao tanieją o 1,5 proc. przy najwyższych na rynku obrotach.

Kliknij w obrazek, aby zobaczyć aktualne notowania.
Kliknij w obrazek, aby zobaczyć aktualne notowania. (Bankier.pl)

Bank Pekao poinformował we wtorek, że zeszły rok był dla niego jednym z najbardziej dynamicznych w historii. Pekao otworzył rekordową liczbę nowych rachunków, w tempie dwucyfrowym zwiększył kluczowe wolumeny kredytowe i zanotował jeden z najlepszych wyników finansowych. Zysk netto w czwartym kwartale 2018 r. wyniósł 749,2 mln zł, a w całym roku prawie 2,3 mld zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 621,6 mln zł do 695 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.294,8 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.283,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.271-1.298 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 638,3 mln zł i był 2,5 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 622,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 618 mln zł do 630 mln zł).

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 878,4 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (883,1 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 104,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 28 proc. wyższych odpisów w na poziomie 145,9 mln zł.

Bank Pekao skupia się w 2019 roku na wzroście organicznym i nie zakłada w tym roku akwizycji – poinformował prezes banku Michał Krupiński.

„Nie analizujemy aktywnie celów akwizycyjnych. Uważam, że rynek będzie się konsolidował, w przyszłości będziemy analizowali potencjalne cele akwizycyjne (…)" - powiedział we wtorek na konferencji Krupiński. „Skupiamy się na wzrośnie organicznym i w tym roku nie przewidujemy akwizycji” – dodał. Ocenił, że rynek bankowy w Polsce będzie się konsolidował wokół 5-6 graczy, więc Pekao w przyszłości będzie analizował potencjalne cele akwizycyjne.

Wyniki Banku Pekao w czwartym kwartale 2018 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników (w mln zł)

4Q2018 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 1 294,8 1 283,4 0,9%

Wynik z prowizji 638,3 622,5 2,5%

Koszty ogółem 878,4 883,1 -0,5%

Saldo rezerw -104,9 -145,9 -28,1%

Zysk netto 749,2 656,5 14,1%


4Q2018 4Q2017 różnica 3Q2018 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 1 294,8 1 190 8,8% 1 258 2,9%
Wynik z prowizji 638,3 617 3,4% 619 3,1%
Koszty ogółem 878,4 878 0,1% 874 0,5%
Saldo rezerw -104,9 -153 -31,4% -155 -32,5%
Zysk netto 749,2 1 054 -28,9% 606 23,7%

Wskaźnik ROE wynosi 10,2 proc.

Najbardziej zaskoczyły w IV kwartale rezerwy, których bank zawiązał mniej niż oczekiwano. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 104,9 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał o 28 proc. wyższych odpisów na poziomie 145,9 mln zł.

Koszty ryzyka spadły w 2018 roku o 2 pb do 38 pkt. procentowych. W samym IV kwartale koszty ryzyka były na poziomie 39 pb.

Marża odsetkowa netto w 2018 roku wzrosła do 2,83 proc. z 2,79 proc. w 2017 roku. W IV kwartale 2018 roku marża była na poziomie 2,86 proc., podczas gdy w III kwartale wynosiła 2,83 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 638,3 mln zł i był 2,5 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 622,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 618 mln zł do 630 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 3 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost dochodów i kontrola wydatków pozwoliły obniżyć wskaźnik C/I do 43,8 proc. z 45,3 proc. w 2017 roku (bez kosztów Programu Dobrowolnych Odejść, które wyniosły około 50 mln zł w 2018 roku).

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 144.942,2 mln zł i były wyższe o 5,9 proc. niż na koniec grudnia 2017 r. z wolumenami kredytów detalicznych rosnącymi o 10,5 proc. i wolumenami kredytów korporacyjnych rosnącymi o 5,4 proc.

Zobowiązania wobec klientów grupy na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 156.386,7 mln zł i były wyższe o 4,7 proc. niż na koniec grudnia 2017 r. z wolumenami depozytów detalicznych rosnącymi o 11,8 proc.

Wolumen w kluczowych produktach detalicznych wzrósł w 2018 roku o 13 proc. Bank podał, że zanotował także dwucyfrowe wzrosty wolumenów w kluczowych produktach korporacyjnych (11 proc.) oraz 8-proc. wzrost dochodów z bankowości dużych przedsiębiorstw i 15-proc. wzrost dochodów w sektorze MŚP.

Wolumen pożyczek konsumenckich w 2018 roku wzrósł do 12,3 mld zł z 10,7 mld zł w 2017 roku (wzrost 15 proc.) Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 8,6 proc. do 9,9 mld zł.

Relacja kredytów netto do depozytów wynosiła na koniec grudnia 2018 r. 89,5 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,4 proc. na koniec grudnia 2018 r.

Zarząd rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

Zarząd Banku Pekao SA rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 1,73 mld zł, co daje 6,6 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Wypłata zysku na takim poziomie przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. jednostkowego zysku netto za 2018 rok.

Zgodnie z propozycją zarządu pozostała część zysku w wysokości 578,3 mln zł zasilić ma kapitał rezerwowy banku.

Zaproponowany przez zarząd dzień dywidendy to 10 lipca, a dzień wypłaty dywidendy to 30 lipca 2019 r.

"Wskazany wyżej proponowany wskaźnik wypłaty dywidendy wynoszący 75% jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2018 jest niższy od wskaźnika zamieszczonego w kierunkowych propozycjach podziału zysku Banku za lata 2018–2020 (...). Wynika to z uwzględnienia przez Zarząd Banku otrzymanych od Komisji Nadzoru Finansowego (...) rekomendacji dotyczących założeń polityki dywidendowej Banku, o których Bank (...) jak też z uwzględnienia indywidualnego zalecenia KNF dotyczącego dywidendy za rok 2018 (...)" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że jego zarząd banku przyjął wniosek w sprawie pokrycia w całości z kapitału rezerwowego niepodzielonej straty z lat ubiegłych w wysokości 936,7 mln zł powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9.

W czerwcu 2018 roku ZWZ Pekao zdecydowało o wypłacie 7,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. Łączna wartość dywidendy wynosiła 2,07 mld zł, co oznaczało, że na dywidendę trafiło 99,3 proc. zysku netto banku za 2017 r.

Bank planuje dwucyfrowy wzrost powtarzalnego zysku

Bank Pekao SA planuje dwucyfrowy wzrost powtarzalnego, z wyłączeniem znacznych zdarzeń jednorazowych i wzrostem kosztów regulacyjnych, zysku w 2019 roku i liczy, że koszty ryzyka banku nie będą wyższe niż 45 pb - poinformował bank w prezentacji.

Bank podał, że zakłada w 2019 roku wzrost marży o 1-2 pb. kwartalnie, który będzie wsparty dalszą zmianą miksu kredytowego.

W bankowości detalicznej i prywatnej zakłada ponad 10 proc. wzrost w kluczowych kredytach detalicznych, a w bankowości korporacyjnej i MŚP 7 proc. wzrost, który ma być zgodny z trendami rynkowymi.

Bank planuje, że że dochody komercyjne w 2019 roku wzrosną o 10 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów spadnie zgodnie z przedstawionymi wcześniej celami strategicznymi.

Dywidenda z zysku za 2019 r. ma być zgodna z polityką dywidendową, wymogami kapitałowymi oraz rekomendacjami KNF.

Bank podał we wtorek, że zysk netto w 2018 roku wzrósł dwucyfrowo (11 proc.) do 2,29 mld zł w stosunku do powtarzalnego zysku za 2017 rok (bez uwzględnienia zysku z przeszacowania wartości posiadanych aktywów PPIM i Xelion).

W 2018 roku koszty ryzyka spadły w 2018 roku o 2 punkty bazowe do 38 pkt. procentowych.

Pekao nie planuje w '19 dużych zmian liczby placówek

Prezes Pekao Michał Krupiński zwrócił uwagę podczas spotkania z dziennikarzami m.in. na efektywność kosztową banku. "Z jednej strony rośniemy mocno, w segmencie detalicznym dochody na etat sprzedażowy rosną 26 proc. (...), a z drugiej strony dostosowujemy też odpowiednią liczbę oddziałów i będziemy dostosowywać odpowiednią liczbę oddziałów" - zapowiedział.

Wyjaśnił, że Pekao porównuje się do innych banków, które mają mniej oddziałów. "Myślę, że to trend globalny, z którym ciężko walczyć. Skoro tak mocno rośniemy w kanałach zdalnych, w kanałach elektronicznych, musimy dostosowywać naszą ofertę i dystrybucję w kanałach tradycyjnych" - mówił.

Zgodnie z informacjami Pekao, w 2018 r. bank zamknął 26 oddziałów, ich liczba spadła z 851 do 825.

"Nie mamy planów w tej chwili żadnych związanych z zamknięciem dalszych placówek. My podchodzimy do tego bardzo indywidualnie i lokalnie. Jeżeli widzimy, że w którejś placówce spada ruch i na przykład wskaźnik taki jak cost/income (koszt/zysk - PAP) jest powyżej pewnych poziomów, to wtedy podejmujemy odpowiednie działania, które czasami mogą też być związane z zamknięciem tej placówki" - powiedział wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

"Wiemy, gdzie świat będzie - powiedzmy - za pięć, czy siedem lat. Wtedy ta obecność fizyczna, zwłaszcza dla tego młodszego pokolenia będzie dużo mniej ważna. Ważniejsza będzie obecność mobilna, aplikacje. Wszelkie formy komunikacji i bankowania na pewno się zmienią. Natomiast w chwili obecnej w Polsce na pewno jeszcze dużo biznesu jest w oddziałach" - dodał.

Zaznaczył, że było szereg banków, które zamykały oddziały a potem je otwierały. "Docelowo nie mamy planów jeszcze na najbliższy rok, żeby robić jakąś redukcję liczby oddziałów. Co prawda przez ostatnie dwa lata zamknęliśmy niecałe sto oddziałów, ale takiej dużej redukcji sieci na 2019 r. nie planujemy" - zapewnił.

Krupiński poinformował natomiast, że bank pracuje nad nowym formatem oddziału. "Na pewno do połowy roku będziemy w stanie przedstawić nowy format oddziału. Pracujemy także z partnerami technologicznymi nad nowym formatem. Uważam, że mamy pewne przewagi (...) analizujemy modele innych banków, zarówno jeśli chodzi o wspólny model placówki dla bankowości małych i średnich (firm - PAP), detalu i korporacji (...), jak i też mocno analizujemy kwestie związane z tym, iż jest kilka banków w Polsce, które już nie wszędzie oferują gotówkę" - mówił Krupiński.

Dodał, że Pekao nie ma dużej sieci franczyzowej, którą mają inne banki, więc to zagadnienie też jest analizowane. "Staramy się odpowiednio pozycjonować, ale nie jest tak, że mamy na przykład plan zamknięcia stu placówek" - zapewnił Krupiński.

Pytany o plany banku dotyczące ograniczenia zatrudnienia, po zeszłorocznych dobrowolnych odejściach, Krupiński odpowiedział: "Analizujemy to, nie mamy jeszcze decyzji podjętych". Dodał, że porównując się z innymi bankami widać, jakie są trendy w sektorze: mocny wzrost w kanałach zdalnych, aplikacje mobilne. "Natomiast w naszym przypadku natural attrition (naturalne zmniejszenie zatrudnienia związane np. z odchodzeniem na emeryturę - PAP) jest spora więc nie wykluczam, że podobne programy też będą miały miejsce" - powiedział.

Wolumen pożyczek konsumenckich banku w 2018 roku wzrósł do 12,3 mld zł z 10,7 mld zł w 2017 roku (wzrost 15 proc.) Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 8,6 proc. do 9,9 mld zł.

Bank podał, że planuje w 2019 roku ponad 10 proc. wzrost w kluczowych kredytach detalicznych.

„Planujemy 10 proc. wzrostu w kredytach detalicznych również w tym roku, prawdopodobnie dynamika w hipotekach może być niższa niż w ubiegłym roku, dalej chcemy być jednym z wiodących graczy na tym rynku" – powiedział Kubiak.

Bank zakłada, że w 2019 roku kredyty detaliczne na rynku wzrosną o 4,6 proc., podczas gdy w 2018 roku wzrost wyniósł 6,9 proc. Kredyty korporacyjne wzrosnąć mają o 6,7 proc., podczas gdy w ubiegłym roku wzrost wyniósł 7,6 proc.

Bank Pekao podtrzymuje cele finansowe ze strategii do 2020 roku

„Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszych celów na 2020 rok” – powiedział PAP Biznes Kubiak.

W strategii do 2020 roku bank zakładał wzrost zysku netto do ponad 3 mld zł, osiągnięcie wskaźnika ROE na poziomie 14 proc. (12,5 proc. przy założeniu braku wzrostu stóp procentowych) i spadek wskaźnika kosztów do dochodów do poniżej 40 proc. Bank liczył, że koszty ryzyka nie będą wyższe niż około 50 pb.

Zysk netto grupy Pekao w 2018 r. wyniósł 2,29 mld zł. Wskaźnik ROE wynosi 10,2 proc., a koszty ryzyka spadły w 2018 roku o 2 pb do 38 pkt. procentowych.

„2019 rok będzie rokiem transformacji dla banku, będziemy finalizować szereg inicjatyw, które będą wspierać naszą dynamikę dochodów. Bardzo mocno będziemy skupiać się na efektach kosztowych transformacji, na automatyzacji procesów” – powiedział Kubiak.

„Chcemy utrzymywać koszty poniżej inflacji, ten rok może przynieść jakieś dodatkowe koszty związane z realizacją strategicznych projektów” – dodał.

Pekao SA spodziewa się, że w '19 składki banku na BFG wzrosną o około 40 proc.

"Spodziewamy się około 40 proc. wzrostu składki na BFG w tym roku, traktujemy to jednak jak zdarzenie jednorazowe” – powiedział Kubiak.

Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Banku Pekao w 2018 roku wyniosły 266,2 mln zł, podczas gdy w 2017 roku były na poziomie 267,9 mln zł. Składka na fundusz gwarancyjny w 2018 roku wyniosła 121,9 mln zł, a składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji 144,3 mln zł.

BFG podał w ubiegłym tygodniu, że Rada BFG określiła łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny banków na 2019 rok w wysokości 791 mln zł, a składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji na 2 mld zł. Oznacza to, że łączna wartość składek na 2019 roku wzrośnie 27 proc.

Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji ma być rozliczona w I kwartale.

seb/ pel/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
16 11 mith21

Efekt dewelopera Kaczyńskiego?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
PEKAO 0,54% 101,60
2020-02-17 17:01:21
WIG 0,32% 58 080,88
2020-02-17 17:15:02
WIG20 0,28% 2 121,14
2020-02-17 17:15:00
WIG30 0,34% 2 445,64
2020-02-17 17:15:00
MWIG40 0,35% 4 072,37
2020-02-17 17:15:01
DAX 0,29% 13 783,89
2020-02-17 17:37:00
NASDAQ 0,20% 9 731,18
2020-02-14 22:03:00
SP500 0,18% 3 380,16
2020-02-14 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.