Zmiana zasad rachunkowości - wycena instrumentów finansowych w realnym kryzysie

Skutki zmniejszenia wartości akcji notowanych na aktywnych rynkach można zaliczyć do kapitału, bez wpływu na wynik finansowy okresu.


Decyzja o przekwalifikowaniu aktywów finansowych podjęta do 31 października 2008 roku ochroni wynik finansowy III kwartału, tj. za okres od 1 lipca 2008 roku.

Decyzja o przekwalifikowaniu aktywów finansowych podjęta po dacie 31 października 2008 roku ma zastosowanie od dnia podjęcia decyzji.

Decyzje o zmianie zasad rachunkowości oraz przekwalifikowaniu aktywów podejmuje Zarząd spółki w formie uchwał.

1. Zmiany w rachunkowości

Unia Europejska w reakcji na kryzys finansowy 15 października opublikowała zmiany Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 39 i MSSF 7.

W zakresie akcji notowanych na publicznym rynku zmiany umożliwiają reklasyfikację instrumentów z grupy wycenianej w wartości godziwej przez wynik finansowy do grupy przeznaczonych do sprzedaży lub utrzymywanych do terminu wymagalności. Oznacza to, że skutki zmian wartości akcji notowanych na aktywnych rynkach związane z bessą można ująć w kapitałach własnych, a nie bezpośrednio w wyniku finansowym bieżącego roku. Warunkiem jest uznanie, że instrumenty te nie zostaną sprzedane w krótkim okresie oraz pod warunkiem wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Komunikat prasowy Międzynarodowego Komitetu Standardów Rachunkowości uznaje, że kryzys finansowy jest nadzwyczajnym zdarzeniem.

Zmiany międzynarodowych standardów nie umożliwiają jednak reklasyfikacji pochodnych instrumentów finansowych, których zmiana wartości nadal obciążać będzie rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

2.Wpływ zmian rachunkowości na wynik finansowy

2.1 Wynik finansowy za III kwartał 2008

Decyzja o przekwalifikowaniu instrumentów finansowych podjęta do 31 października 2008 roku pozwoli na ujęcie straty z tytułu utraty wartości za okres od 1 lipca 2008 r. w pozycjach kapitału własnego. Oznacza to, że spółki w sprawozdaniu za III kwartał 2008 r. w rachunku zysków nie ujmą strat finansowych z tego tytułu. 

Istotne jest, że ustalona na dzień 1 lipca 2008 wartość rynkowa instrumentu zostanie uznana jako jego nowy koszt lub nowy zamortyzowany koszt. Jeżeli po tej dacie wartość rynkowa nie będzie mogła być uznana za wartość godziwą, bo ze względów zdarzeń nadzwyczajnych, tj. kryzysu finansowego nastąpi zachwianie wiarygodności ceny rynkowej jako wartości godziwej, to nowy koszt ustalony na dzień przekwalifikowania tj. wycenę z dnia 1.07.2008 roku można będzie uznać jako wycenę bilansową. Nadal pozostają jednak w mocy uregulowania dotyczące utraty wartości, a więc obowiązek przedstawienia dowodów, że spadek wartości rynkowej akcji jest związany wyłącznie z kryzysem finansowym i nie jest spowodowany sytuację operacyjną, spoczywać będzie na spółce.

2.2 Wynik finansowy w okresach późniejszych

Jeżeli decyzja o przekwalifikowaniu instrumentów finansowych nastąpi 1 listopada lub później, to wahania cen instrumentów bazowych, np. akcji nie będą obciążały rachunku zysków i strat dopiero od daty podjęcia decyzji, a wszelkie poprzedzające decyzję spadki cen wpływać będą na ustalenie bieżącego wyniku finansowego. W takim przypadku zmiany wartości instrumentów finansowych w III kwartale i później, aż do daty decyzji Zarządu obciążą rachunek zysków i strat. 

3. Decyzja o przekwalifikowaniu aktywów

Zgodnie z uregulowaniami ustawy, za rachunkowość spółki odpowiada Zarząd, w tym za ustalenie polityki rachunkowości, wycenę, prezentację i sprawozdawczość. W przypadku, gdy w spółce nie występują odrębne uregulowania to Zarząd spółki powinien:
a)podjąć uchwałę uzupełniającą stosowane zasady rachunkowości o uregulowania wynikające ze zmian standardu 39 i MSSF-7,
b)podjąć decyzję o przekwalifikowaniu instrumentów, jeżeli spełnione są przesłanki dotyczące rodzaju instrumentów oraz wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych.

Podjęcie takich uchwał zarządu przed dniem 1.11.2008 r. pozwoli na nie ujęcie wahań cen instrumentów finansowych w wyniku finansowym za III kwartał 2008 r.

4. Interpretacja zmian w rachunkowości

Zmiany w regulacjach rachunkowości biorą pod uwagę bieżące zawirowania na rynkach finansowych. Faktem jest również, że niektóre instrumenty finansowe przestały być przedmiotem obrotu oraz powiązane rynki przestały być aktywne lub są w trudnej sytuacji. Rozporządzenie Komisji Europejskiej wchodzi w życie w trybie pilnym. 
Przesłanką rozporządzenia jest kryzys zaufania do ceny rynkowej jako odzwierciedlenia wartości godziwej. Dotychczasowe koncepcje (nie uwzględniające jednak zdarzeń nadzwyczajnych jakim jest kryzys finansowy) ustalały hierarchię zasad określenia wartości godziwej, w której najistotniejszą rolę odgrywały metody rynkowe, a dopiero w dalszej kolejności metody dochodowe, czy też metody majątkowe.

Istotnym aspektem jest również kwestia zapobieżenia nakręcaniu paniki inwestorów giełdowych na skutek publikacji sprawozdań finansowych odzwierciedlających wpływ wycen instrumentów bezpośrednio w wyniku finansowym.

/ Polski Instytut Dyrektorów
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~czyt.

polski odnośnik trudniej zlokalizować:

tutaj łatwiej:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:275:0037:0041:PL:PDF

! Odpowiedz
0 0 ~czyt.

jakoś nie mogę się oprzeć:

- według górali, są trzy rodzaje prawdy: "cysto prawda, tyz prawda i g... prawda"

- szybko się mądrale europy uczą od mądrali z ameryki /oni podobne bałamuty prowadzili we wrześniu/

podaję linki angielski i polski do rozporzadzenia komisji :

http://ec. europa.eu/internal_market/accounting/ias_en.htm#adopted-commission

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A275%3ASOM%3APL%3AHTML

w drugim jest rozporządzenie w języku polskim, podaję tylko aby zobaczyć jaki pośpiech towarzyszył wydaniu i wprowadzeniu w życie rozporządzenia

a dalej nie mogę się oprzeć:

- Kana Galilejska

- "Od samego mieszania herbata nie staje się słodsza."

a tak naprawdę straty nagle znikają z wyniku finansowego /przynajmniej na jakiś czas, a potem pomyślimy... wiara czyni cuda

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl