REKLAMA

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży obligacji spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

2019-07-15 16:51
publikacja
2019-07-15 16:51

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży obligacji spółki PRIME CAR MANAGEMENT SA

Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert („Ogłoszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub 661Kodeksu Cywilnego. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty zakupu, ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej, ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Obligatariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Obligatariusz odpowiadający na niniejsze Ogłoszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY OBLIGACJI SPÓŁKI PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870)

Niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży obligacji spółki PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, ul. Polanki 4 („Spółka”) zostało opublikowane w dniu 15 lipca 2019 r. w związku z realizacją skupu obligacji na zasadach określonych w Uchwale Zarządu.

1. Obligacje Nabywane

Przedmiotem Ogłoszenia jest nie więcej niż 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) obligacji, o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLPRMCM00055 („Obligacje”).

Obligacje są przedmiotem obrotu na ASO GPW i ASO Bondspot.

2. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Obligacji wynosi 101.000 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych) za jedną Obligację powiększoną o narosłe odsetki od początku aktualnego okresu odsetkowego do dnia przeniesienia Obligacji na Spółkę włącznie („Cena Zakupu”).

3. Podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Obligacji

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Skupu Obligacji jest:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

tel. +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12, faks +48 22 521 79 46

[email protected], www.dm.pkobp.pl

(„Dom Maklerski”)

4. Harmonogram Skupu Obligacji

Data publikacji Ogłoszenia: 15 lipca 2019 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 16 lipca 2019 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 19 lipca 2019 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Obligacji poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych: 24 lipca 2019 r.
Przewidywany dzień przeniesienia Obligacji na Spółkę poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę Obligacji w drodze transakcji pakietowych: 25 lipca 2019 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Skupu Obligacji w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży oraz do zmiany wszystkich niezapadłych terminów dotyczących Skupu Obligacji. W przypadku odwołania Skupu Obligacji lub zmiany terminów dotyczących Skupu Obligacji, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

5. Podmioty uprawnione do sprzedaży Obligacji w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie są wszyscy Obligatariusze, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) są zapisane Obligacje w chwili przyjmowania Ofert Sprzedaży.

Obligacje oferowane w ramach Ofert Sprzedaży muszą być wolne od Obciążeń.

6. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Obligatariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami Banków Powierników oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Obligacje, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Obligacje, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub Bank Powiernika, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub Banki Powierników za dokonanie powyższych czynności.

Obligatariusze mogą składać Oferty Sprzedaży w miejscach wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia, w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży (tj. w dniach od 16 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. godz. 16:00 czasu warszawskiego), w godzinach od 9:00 do 16:00.

Obligatariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży powinni dokonać następujących czynności:

a) złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, po jednym dla Obligatariusza składającego Ofertę Sprzedaży oraz Domu Maklerskiego;

b) złożyć oryginał świadectwa depozytowego (świadectw depozytowych) wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Obligatariusza potwierdzający:

i. dokonanie blokady Obligacji do dnia rozliczenia Skupu Obligacji włącznie (przewiduje się, że rozlicznie nastąpi nie później niż 25 lipca 2019 r.), oraz

ii. złożenie nieodwołalnego zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na Skup Obligacji oraz dyspozycji wystawienia zlecenia rozrachunku w odpowiedzi na Skup Obligacji.

Dodatkowo, Obligatariusz składający Ofertę Sprzedaży powinien przedstawić:

a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),

b) wyciąg z właściwego dla Obligatariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),

c) wyciąg z właściwego dla siedziby Obligatariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Obligatariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

W przypadku składania Oferty Sprzedaży za pośrednictwem pełnomocnika, Obligatariusz powinien zapoznać się z postanowieniami pkt. 7 poniżej w zakresie działania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży, komplet formularzy będzie dostępny w miejscach wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Oferty.

W przypadku, gdy liczba Obligacji, wskazana w Ofercie Sprzedaży nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym lub będzie wyższa od liczby zablokowanych Obligacje, taka Oferta Sprzedaży zostanie uznana za nieważną.

Oferty Sprzedaży są nieodwołalne, nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub warunków i wiążą Obligatariusza do czasu rozliczenia Skupu Obligacji (przewiduje się, że rozliczenie nastąpi nie później niż 25 lipca 2019 r.) albo do dnia jego odwołania. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Oferty Sprzedaży lub świadectwa depozytowego ponosi Obligatariusz.

Nie przewiduje się możliwości składania Ofert Sprzedaży drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną.

7. Działanie za pośrednictwem pełnomocnika

Podmioty uprawnione do sprzedaży Obligacji w ramach Skupu Obligacji, o których mowa w pkt 5 powyżej, przy składaniu Ofert Sprzedaży, mogą działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić przyjmującemu Ofertę Sprzedaży pracownikowi pełnomocnictwo zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym punkcie.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym przez pracownika Domu Maklerskiego, pracownika podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe dla danego mocodawcy lub notariusza. Może być również sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zawierać apostille lub być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski, chyba że Dom Maklerski w szczególnych sytuacjach odstąpi od tego wymogu.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i mocodawcy:

a) dla osób fizycznych (Rezydenci lub Nierezydenci): (i) imię, nazwisko, (ii) adres, (iii) numer dowodu osobistego i numer PESEL, albo numer paszportu, oraz (iv) w przypadku Nierezydenta obywatelstwo,

b) Rezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie sądu rejestrowego, (iii) numer KRS, oraz (iv) numer REGON,

c) Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi: (i) firmę, siedzibę i adres, (ii) oznaczenie właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, oraz (iii) numer właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego.

Ponadto, pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania.

Oprócz pełnomocnictwa, osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

a) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),

b) wyciąg z właściwego dla pełnomocnika rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),

c) wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,

d) wyciąg z właściwego dla Obligatariusza rejestru (Rezydenci niebędący osobami fizycznymi),

e) wyciąg z właściwego dla siedziby Obligatariusza rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Obligatariuszu, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi).

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej ww. wyciąg powinien zawierać apostille lub być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, chyba że Dom Maklerski w szczególnych sytuacjach odstąpi od tego wymogu.

Bank Powiernik występujący w imieniu swoich klientów powinien wraz z odpowiednim formularzem Oferty Sprzedaży złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

Jedna osoba występująca w charakterze pełnomocnika może reprezentować dowolną liczbę Obligatariuszy.

Wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i Obligatariuszu, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa (lub ich kopie) pozostają w Domu Maklerskim.

8. Odstąpienie od Skupu Obligacji

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Skupu Obligacji lub odstąpienia od ich przeprowadzenia w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Skupu Obligacji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

W przypadku odwołania Skupu Obligacji lub odstąpienia od przeprowadzania któregokolwiek z nich, Spółka ani Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Obligatariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

9. Nabywanie Obligacji od Obligatariuszy

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

W wyniku przeprowadzenia Skupu Obligacji, Spółka nabędzie Obligacje w liczbie nie większej niż 2.500.

W ramach Skupu Obligacji nie będą nabywane ułamkowe części Obligacji.

Spółka nie planuje dokonać redukcji liczby Obligacji objętych Ofertami Sprzedaży.

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży złożone zgodnie z warunkami Skupu Obligacji określonymi w niniejszym Ogłoszeniu. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży lub oferty, do których nie dołączono lub dołączono błędnie sporządzone świadectwo depozytowe. Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży otrzymane przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również Oferty Sprzedaży wypełnione nieczytelnie.

Przeniesienie Obligacji pomiędzy Obligatariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Spółką zostanie dokonane w drodze transakcji pakietowych lub poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu jest Dom Maklerski.

10. Zapłata Ceny Zakupu

Wszystkie Obligacje w liczbie ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 powyżej, zostaną opłacone przez Spółkę. Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Obligacji od poszczególnych Obligatariuszy biorących udział w Skupie Obligacji oraz Ceny Zakupu, zostanie przekazana zgodnie z regulacjami dot. systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW.

Na potrzeby rozliczenia Skupu Obligacji, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w kwocie nie mniejszej niż iloczyn Ceny Zakupu i liczby Obligacji, w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski.

11. Charakter prawny Ogłoszenia

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Ogłoszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, ani przepisy Rozporządzenia w sprawie Wzorów Wezwań. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy dokument nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejszy dokument nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Ogłoszeniem, Obligatariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Tekst niniejszego Ogłoszenia został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w formie komunikatu bieżącego. Tekst Ogłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Spółki (www.primecar.pl) i Domu Maklerskiego (www.dm.pkobp.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie można uzyskać w miejscach wymienionych w Załączniku nr 1, alternatywnie w siedzibie Domu Maklerskiego pod numerem telefonu +48 22 521 80 10 oraz + 48 22 521 80 12.

12. Opodatkowanie

Sprzedaż Obligacji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia może skutkować konsekwencjami podatkowymi dla Obligatariuszy. Z tych względów wszyscy Obligatariusze, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinni skorzystać z porady doradców podatkowych.

13. Definicje i skróty używane w treści Ogłoszenia

Obligacje oznacza zdematerializowane obligacje, o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda, oznaczone przez KDPW kodem ISIN PLPRMCM00055.
Obligatariusz oznacza każdy podmiot posiadający Obligacje.
Bank Powiernik oznacza bank prowadzący rachunki papierów wartościowych w rozumieniu art. 119 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Bondspot oznacza BondSpot Spółkę Akcyjną.
Cena Zakupu oznacza cenę zakupu Obligacji wynoszącą 101.000,00 złotych za jedną Obligację powiększoną o narosłe odsetki od początku aktualnego okresu odsetkowego do dnia przeniesienia Obligacji na Spółkę włącznie.
Dom Maklerski oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.
GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
Nierezydent oznacza osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa Dewizowego.
Obciążenia oznacza zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (w tym także na podstawie statutu).
Oferta Sprzedaży oznacza ofertę sprzedaży Obligacji składaną przez Obligatariuszy w odpowiedzi na Ogłoszenie.
Ogłoszenie oznacza niniejsze ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży Obligacji skierowane do wszystkich Obligatariuszy.
Prawo Dewizowe oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 679 ze zm.).
Rezydent oznacza osoby, podmioty i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa Dewizowego.
Rozporządzenie w sprawie Wzorów Wezwań oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748 ze zm.).
Skup Obligacji oznacza skup Obligacji na podstawie niniejszego Ogłoszenia, Uchwały Zarządu oraz art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach.
Spółka oznacza Prime Car Management Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013870.
Uchwała Zarządu oznacza uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie nabycia w celu umorzenia obligacji Serii 1/2017.
Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 483 ze zm.).
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.).
Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 512 ze zm.).

PODPISY:

Prime Car Management Spółka Akcyjna

Jakub Kizielewicz – Prezes Zarządu

Maciej Letniowski – Prokurent

kom mra

Źródło:PAP

Do pobrania

33696607_Obligacje_oferta_skupu zalaczniki.pdfpdf
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki