REKLAMA

ŻYWIEC: Dywidenda za rok obrotowy 2020.

2021-04-15 14:47
publikacja
2021-04-15 14:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Dywidenda za rok obrotowy 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z artykułem 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. z dnia 15.04.2021 r. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 2020 w łącznej wysokości 32,00 (trzydzieści dwa) złote na jedną akcję. Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 164 341 392 (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 16,00 (szesnaście) złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 164 341 392 (sto sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) złote, tj. kwota 16,00 (szesnaście) złotych za jedną akcję.
Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 23 kwietnia 2021 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 maja 2021 roku. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 10 271 337 akcji zwykłych na okaziciela.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Dariusz Tychowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki