ŻYWIEC: Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019

2019-10-28 12:09
publikacja
2019-10-28 12:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-28
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że:
na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 349 Kodeksu spółek handlowych, uchwałą w dniu 28 października 2019r. Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 w kwocie 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Zarząd Spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok wykazało zysk, a łączna kwota 154.070.055,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć) złotych przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2018, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 24 października 2019 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 10 grudnia 2019 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).

Zarząd Spółki postanowił, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2019 wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-28 Dariusz Tychowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki