REKLAMA

Nowy obowiązek dla płatników w ZUS. Czasu jest coraz mniej

2022-12-09 08:31
publikacja
2022-12-09 08:31

Od nowego roku osoby samozatrudnione, mali przedsiębiorcy, duchowni, rodzice zatrudniający nianię na umowie uaktywniającej oraz wszyscy pozostali płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne ZUS będą mieć nowy obowiązek. 

Nowy obowiązek dla płatników w ZUS. Czasu jest coraz mniej
Nowy obowiązek dla płatników w ZUS. Czasu jest coraz mniej
fot. Milosz Kubiak / / Shutterstock

Do 30 grudnia br. każdy płatnik składek na ubezpieczenie społeczne ZUS będzie miał obowiązek posiadać aktywny Profil Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeżeli płatnik samodzielnie nie założy konta, zrobi to za niego Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nawet w takiej sytuacji to po stronie płatnika leży obowiązek przekazania adresu elektronicznego do ZUS.

"Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie" – podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Konto można założyć osobiście lub upoważnić wybraną osobę do dostępu do roli płatnika - może to być np. księgowa.

"Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie założył profilu na PUE ZUS, ale upoważnił (udzielił pełnomocnictwa) do swojej roli płatnika inną osobę (np. księgową lub pracownika biura rachunkowego), to znaczy, że płatnik ma już swój profil na PUE ZUS" - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne ZUS? Poniżej przedstawiamy listę wszystkich płatników na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • pracodawca - w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą, oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS,
 • jednostka wypłacająca świadczenie socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,
 • podmiot, na rzecz którego wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do osób, które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten podmiot,
 • ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne,
 • Kancelaria Sejmu - w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 187, poz. 1925 ze zm.),
 • Kancelaria Senatu - w stosunku do senatorów,
 • duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru - w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w odniesieniu do duchownych objętych tą zgodą,
 • jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku do żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką,
 • ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, jak również w stosunku do osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli zostanie uprawniony do wypłaty tych świadczeń przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium. Od 1 lutego 2009 r. płatnikiem składek w stosunku do osób pobierających świadczenie integracyjne jest centrum integracji społecznej,
 • powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu,
 • inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty wypłacające stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w stosunku do osób pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego,Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca ZUS, oraz w stosunku do osób określonych w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1,
 • podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających te stypendia,
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w stosunku do funkcjonariuszy celnych,
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium,
 • osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,
 • wojewódzki urząd pracy - w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te wypłacane są przez ten urząd,
 • jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty,
 • podmiot, w którym pełniona jest służba - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten wypłaca im uposażenie,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w odniesieniu do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna,
 • podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie,
 • pracownik, który na podstawie art. 21 rozporządzenia 987/2009 przejął obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego, który nie ma w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne,
 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza - w stosunku do członków rad nadzorczych.

Dominika Florek

Źródło:
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (7)

dodaj komentarz
aszkenazyjski
Od kiedy i w jakiej ustawie jest obowiazek posiadania komputera , emaila. Kto sie odwazy to
zaskarzyc do Trybunalu Konstytucyjnego lub w razie zaabrowowania ww TSUE.
adam.1983
Czyli wchodzimy w czasy w których posiadanie maila staje się obowiązkiem. Kiedy obowiązkowe posiadanie konta na facebooku ?
ehalley
Kiedy elektroniczny dostęp do WC reglamentowany przez uwierzytelnienie tokenem w domenie gov .pl?
muffin
do pierwszego blekałtu, kiedy cała ta wirtualna rzeczywistość opalana węglem yebnie.
midas69
Reglamentowany dostęp do WC kończy się zwykle tym, że ludzie leją po krzakach

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki