REKLAMA

ZPUE: wyniki finansowe

2020-09-30 17:13
publikacja
2020-09-30 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_ZPUE_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_ZPUE_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ZPUE_-_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPUE_SA_Raport_z_przegladu_JSF_30092020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZPUE_SA_Raport_z_przegladu_SSF_30092020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 335 846 312 319 75 619 72 836
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 986 21 128 5 851 4 927
III. Zysk (strata) brutto 23 533 18 838 5 299 4 393
IV. Zysk (strata) netto przypadający na Grupę 18 344 14 242 4 130 3 321
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 470 25 620 3 258 5 975
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -74 146 -9 944 -16 695 -2 319
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 65 588 -15 714 14 768 -3 665
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 912 -38 1 331 -9
IX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 12,50 10,15 2,81 2,37
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 12,50 10,15 2,81 2,37
XII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0 0 0 0
XIII. Aktywa, razem (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 665 398 627 572 148 992 147 369
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 334 313 309 330 74 857 72 638
XV. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 80 149 21 459 17 946 5 039
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 228 272 263 919 51 113 61 975
XVII. Kapitał własny (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 331 085 318 242 74 135 74 731
XVIII. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 12 362 12 362 2 768 2 903
XIX. Liczba akcji w szt. (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 236,49 227,32 52,95 53,38
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 236,49 227,32 52,95 53,38
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 339 766 305 990 76 501 71 360
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 808 21 717 5 811 5 065
XXIV. Zysk (strata) brutto 23 417 19 597 5 273 4 570
XXV. Zysk (strata) netto 18 232 14 980 4 105 3 493
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 659 22 971 6 228 5 357
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -90 204 -9 955 -20 310 -2 322
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 65 708 -12 635 14 795 -2 947
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 163 381 712 89
XXX. Liczba akcji (w szt.) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 12,99 10,67 2,92 2,49
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł. 12,99 10,67 2,92 2,49
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą w zł. 0 0 0,00 0,00
XXXIV. Aktywa, razem (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 670 354 621 875 150 102 146 031
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 331 843 296 096 74 304 69 531
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 80 150 21 460 17 947 5 039
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 226 071 250 978 50 620 58 936
XXXVIII. Kapitał własny (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 338 511 325 779 75 797 76 501
XXXIX. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 12 362 12 362 2 768 2 903
XL. Liczba akcji w szt. (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019)) 1 400 001 1 400 001 1 400 001 1 400 001
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 241,79 232,70 54,14 54,64
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł (na koniec półrocza 2020 i na koniec roku 2019) 241,79 232,70 54,14 54,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZPUE_30.06.2020.pdfŚródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZPUE_30.06.2020.pdf
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ZPUE_30.06.2020.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ZPUE_30.06.2020.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności ZPUE - I półrocze 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ZPUE - I półrocze 2020.pdf
ZPUE SA_Raport z przeglądu_JSF_30092020-sig.pdfZPUE SA_Raport z przeglądu_JSF_30092020-sig.pdf
ZPUE SA_Raport z przeglądu_SSF_30092020-sig.pdfZPUE SA_Raport z przeglądu_SSF_30092020-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Tomasz Gajos V-ce Prezes Zarządu
2020-09-30 Katarzyna Kusa Główna Księgowa/Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki