REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji w zakresie struktury finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów

2021-04-16 16:20
publikacja
2021-04-16 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Aktualizacja informacji w zakresie struktury finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarł z Millennium Bank S.A. [Bank Millennium] umowę kredytu w rachunku bieżącym na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi kredytu w wysokości 15 mln zł na finansowanie bieżącej działalności z okresem kredytowania przypadającym do dnia 12 kwietnia 2023 r.
Limit kredytowy wynosić będzie 15 mln zł w okresie do października 2022 roku a w kolejnych 6 miesiącach limit będzie ulegał comiesięcznemu pomniejszeniu o kwotę ok. 1,4 mln zł.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku, przy czym w okresie nie dłuższym niż pierwsze 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy będzie miała miejsce dopłata ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania w wysokości odpowiadającej marży banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą i] oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. ii] hipoteka łączna do kwoty 24 mln zł na trzech nieruchomościach należących do Emitenta zlokalizowanych w Brzegu oraz Otmuchowie, iii] gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu zawarcia umowy kredytowej w kwocie 12 mln zł z terminem obowiązywania do dnia 12 lipca 2023 roku
Ponadto również w dacie 16 kwietnia 2021 r. Emitent zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski [Bank PKO BP] umowę kredytu wielocelowego z limitem 5 mln zł oraz okresem kredytowania przypadającym na 18 kwietnia 2022 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększone o marżę Banku PKO BP. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie i] weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, ii] zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 7,5 mln zł na zapasach Emitenta, iii] przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zapasów o których mowa powyżej oraz iv] gwarancji w kwocie 4 mln zł wystawiona w dacie podpisania umowy przez BGK z terminem obowiązywania do 18 lipca 2022 roku.
Środki z kredytów będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności.
Pozostałe warunki ww. umów, w tym w zakresie uruchomienia kredytów, możliwości rozwiązania umów lub ich wypowiedzenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarcie powyższych umów związane jest z optymalizacją struktury i kosztów finansowania oraz terminowym zakończeniem umowy kredytu w BNP Paribas Bank Polska S.A.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2021-04-16 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZADU Adam Frajtak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki