REKLAMA

ZE PAK S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 23:19
publikacja
2023-11-29 23:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zepak_2023-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig_signed-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
zepak_2023-3q_pozostale_informacje-sig_signed-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 2 277 130 3 093 364 497 483 659 847
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 270 184 392 882 59 027 83 806
III. Zysk/Strata brutto 303 822 396 555 66 376 84 589
IV. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej 248 391 288 208 54 266 61 478
V. Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej -49 192 - -10 747 -
VI. Zysk (Strata) netto za okres obrotowy 199 199 288 208 43 519 61 478
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 223 199 281 671 48 762 60 083
VIII. Całkowite dochody 198 724 288 122 43 415 61 459
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -207 551 -255 353 -45 344 -54 469
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 80 538 -360 363 17 595 -76 869
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 008 1 046 404 -220 223 209
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -128 021 430 688 -27 969 91 870
XIII. Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej na akcję (w złotych/euro na akcję) 4,89 5,54 1,07 1,18
XIV. Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 4,39 5,54 0,96 1,18
XV. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022
XVI. Aktywa razem 3 176 955 4 539 455 685 338 967 921
XVII. Aktywa trwałe 994 714 1 978 515 214 581 421 867
XVIII. Aktywa obrotowe 2 182 241 2 560 940 470 757 546 054
XIX. Kapitał własny ogółem 1 377 834 1 214 499 297 229 258 961
XX. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 927 21 674
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 931 031 723 696 200 844 154 309
XXII. Zobowiązania razem 1 799 121 3 324 956 388 110 708 961
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 858 305 1 199 141 185 155 255 686
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 940 816 2 125 815 202 955 453 275
XXV. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 27,11 23,90 5,85 5,10
XXVI. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 403 237 2 150 925 525 034 458 815
XXVIII. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 400 325 637 859 87 459 136 062
XXIX. Zysk (Strata) brutto 445 529 670 841 97 334 143 097
XXX. Zysk (Strata) netto 401 570 568 421 87 731 121 250
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -227 091 -34 389 -49 612 -7 336
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 90 689 406 266 19 813 86 661
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -258 30 140 -56 6 429
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem -136 660 402 017 -29 856 85 754
XXXV. Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 7,90 11,18 1,73 2,38
XXXVI. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022
XXXVII. Aktywa razem 2 665 403 2 784 643 574 986 593 753
XXXVIII. Aktywa trwałe 792 941 779 112 171 055 166 126
XXXIX. Aktywa obrotowe 1 872 462 2 005 531 403 931 427 628
XL. Kapitał własny ogółem 1 809 991 1 408 421 390 455 300 309
XLI. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 927 21 674
XLII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 855 412 1 376 222 184 531 293 444
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 129 129 28 28
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 219 957 106 282 47 450 22 662
XLV. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 35,61 27,71 7,68 5,91
XLVI. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547


Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:


1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i
strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów
pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku, co
daje 4,5773 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30
września 2022 roku, co daje 4,6880 euro/złoty;


2)dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym
przez NBP na dzień 29 września 2023 roku, tj. 4,6356 euro/złoty oraz na
dzień 31 grudnia 2022 roku, tj. 4,6899 euro/złoty.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
zepak_2023-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig_signed-sig.pdfzepak_2023-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig_signed-sig.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku oraz kwartalna informacja finansowa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
zepak_2023-3q_pozostałe_informacje-sig_signed-sig.pdfzepak_2023-3q_pozostałe_informacje-sig_signed-sig.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2023-11-29 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
2023-11-29 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2023-11-29 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
2023-11-29 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki