REKLAMA

YOLO S.A.: wyniki finansowe

2019-09-20 17:10
publikacja
2019-09-20 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_YOLO_SA_za_IH2019_20_09_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
YOLO_SA_Raport_z_przegladu_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT:
I. Przychody ze sprzedaży 4 719 1 668 1 101 393
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 093 -2 828 -255 -667
III. Zysk (strata) z działalności przed opodatkowaniem -1 837 -3 192 -428 -753
IV. Zysk (strata) netto -1 837 -3 192 -428 -753
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 346 -8 043 -547 -1 897
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 18 443 (8) 4 350
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 272 -11 030 530 -2 602
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -109 -630 -25 -149
IX. Zysk (strata) przypadający na 1 akcję w PLN: -0.21 -0.24 -0.05 -0.06
X. Zysk (strata) rozwodniony przypadający na 1 akcję w PLN: -0.21 -0.36 -0.05 -0.08
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ:*
XI. Aktywa razem 24 171 23 237 5 685 5 405
XII. Zobowiązania długoterminowe 12 678 14 193 2 982 3 301
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 393 4 165 1 974 969
XIV. Zobowiązania razem 21 071 18 358 4 956 4 270
XV. Kapitał własny 3 100 4 879 729 1 135
XVI. Kapitał podstawowy 8 879 8 879 2 088 2 065
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki (w PLN/EUR na akcję) 0.35 0.55 0.08 0.13
XVIII. Liczba akcji (szt.) 8 879 194 8 879 194 8 879 197 8 879 194
XIX. Wypłacona dywidenda/akcję (PLN/EUR) - - - -
XX. Zadeklarowana/dywidenda/akcję (PLN/EUR) - - - -


*Wybrane dane finansowe z Jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30.06.2019 i na koniec
poprzedniego roku obrotowego, tj. na dzień 31.12.2018.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport YOLO SA za IH2019_20_09_2019.pdfRaport YOLO SA za IH2019_20_09_2019.pdf Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za 1H2019
YOLO SA Raport z przeglądu 30.06.2019.pdfYOLO SA Raport z przeglądu 30.06.2019.pdf Raport audytora

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
2019-09-20 Kamil Czop Członek Zarządu
2019-09-20 Maciej Królik Czonek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki