REKLAMA
WEBINAR

XTPL S.A.: Zrealizowanie przez Spółkę trzeciego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

2022-11-15 18:33
publikacja
2022-11-15 18:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-15
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Zrealizowanie przez Spółkę trzeciego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent", “Spółka", “XTPL”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. dotyczącego zawarcia umowy o współpracy [“Umowa”] z firmą Nano Dimension Ltd. [“Nano Dimension”, “Klient”] oraz raportów bieżących nr 10/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. i nr 22/2022 z dnia 13 lipca 2022, informuje, że w dniu 15 listopada 2022 r. został zakończony i zaakceptowany przez Klienta XTPL trzeci etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej działań określonych w Umowie. Umowa dotyczy opracowania specjalnej formulacji tuszu przewodzącego prąd elektryczny do przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB.

Zgodnie z Umową, zakończenie prac trzeciego etapu fazy technologicznej i ich odbiór przez Klienta oznacza uruchomienie trzeciej transzy płatności. Przychody z tego tytułu zostaną rozpoznane w IV kwartale 2022 i znacząco wpłyną na wyniki finansowe w tym okresie. Tym samym Emitent przystępuje do realizacji kolejnego etapu prac w ramach fazy technologicznej zdefiniowanej w Umowie, nakierowanej na opracowanie dedykowanej formulacji nanotuszu. Umowa zawarta przez Emitenta oraz Nano Dimension przewiduje łącznie cztery główne etapy w fazie prac technologicznych.

Zarząd Emitenta uznał fakt zakończenia prac trzeciego etapu fazy technologicznej za informację poufną ze względu na istotną wartość dla obecnej skali działalności, a także dla przyszłego rozwoju Spółki. Rozpoczęcie współpracy i realizacja Umowy Emitenta z partnerem przemysłowym w zakresie linii biznesowej nanotuszów stanowi również potwierdzenie dalszego potencjału komercjalizacyjnego technologii XTPL, co w dalszej perspektywie może wspierać jej wdrożenie na linie produkcyjne globalnych graczy na rynku nowoczesnej elektroniki.

Prowadzona współpraca potwierdza także zdolność Emitenta do generowania przychodów ze sprzedaży zindywidualizowanych produktów pod potrzeby poszczególnego klienta, opartych na zaawansowanej, autorskiej technologii wytwarzania nanomateriałów dedykowanych branży elektroniki nowej generacji.

Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca realizacji części przedmiotowej Umowy, w opinii Zarządu Emitenta, spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:


The Company completes the third stage of the technological phase under
the agreement with Nano Dimension Ltd.


Legal basis:


Article 17(1) MAR – inside information


Content of the Report:


With reference to Current Report No. 3/2022 of 10 January 2022
concerning a cooperation agreement [“Agreement”] signed with Nano
Dimension Ltd. [“Nano Dimension”, “Client”] and Current Reports No.
10/2022 of 11 April 2022 and No. 22/2022 of 13 July 2022, the Management
Board of XTPL S.A. [“Issuer”, “Company”, “XTPL”] reports that on 15
November 2022 the third stage of development as part of the
technological phase of the activities specified in the Agreement was
completed and approved by the Client. The Agreement relates to
developing a new generation conductive nanoink for industrial
applications in the Client's products designed for the production of
PCBs.


Under the Agreement, completion of the third stage of the technological
phase and the Client’s approval of the work triggers the payment of the
third tranche. The related revenue will be recognized in Q4 2022 and
will significantly influence the financial results for that period. This
means that the Issuer enters the next stage of work under the
technological phase defined in the Agreement, aimed at creating a
dedicated nanoink formulation. The Agreement between the Issuer and Nano
Dimension provides for four main stages in the technological phase.


The Issuer’s Management Board has decided that the completion of the
third stage of the technological phase is inside information due to its
significant value in the context of the Company’s current business and
its future development. Establishment of the Issuer’s cooperation and
performance of the Agreement with the industrial partner in the nanoinks
business line is also testament to the continued commercialization
potential of the XTPL technology, which in the longer perspective may
support its implementation on the production lines of global players in
the market of modern electronics.


The cooperation also confirms the Issuer's ability to generate revenues
from the sale of products customized to the needs of individual clients,
based on an advanced, proprietary technology of producing nanomaterials
dedicated to the next generation electronics industry.


Accordingly, in the Management Board’s opinion, the information on
achievement of the stated milestone under the Agreement meets the
criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-15 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki