REKLAMA

XBS PRO-LOG S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych

2021-02-08 16:32
publikacja
2021-02-08 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-08
Skrócona nazwa emitenta
XBS PRO-LOG S.A.
Temat
Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2021 r. ze spółką XBS GROUP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu (dalej: „Usługodawca”) umowy o świadczenie usług doradczych o charakterze ciągłym (dalej: „Umowa”), w ramach których Usługodawca będzie udzielał Spółce bieżącego doradztwa, w tym niezbędnego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, które może w szczególności obejmować obszary marketingu, promocji, komunikacji, współpracy Spółki z innymi podmiotami oraz rozwijanie działalności Spółki, które to usługi zostały szczegółowe opisane w Umowie (dalej: „Usługi”).

Strony wprost zastrzegły, że, w ramach Usług, Usługodawca nie będzie świadczył na rzecz Spółki żadnych usług zarządczych ani żadnych czynności związanych z zarządzaniem Spółką. Umowa nadto przewiduje przeniesienie przez Usługodawcę na Emitenta praw autorskich do rezultatów prac Usługodawcy.

Umowa ma charakter odpłatny i została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy za Usługi jest wynagrodzeniem ryczałtowym i będzie płatne w okresach miesięcznych. Umówione wynagrodzenie Usługodawcy uwzględnia m. in. koszty podróży, a także koszty podwykonawców związane z wykonaniem Usług.

Emitent uznał Umowę za znaczącą z uwagi na okoliczność, że wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy za okres 12 miesięcy wynosi powyżej 500.000 zł, przez co przedstawia dla Emitenta istotną wartość.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-08 Jacek Kołodziejczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki