REKLAMA

X-TRADE BROKERS DM SA: wyniki finansowe

2020-08-21 00:09
publikacja
2020-08-21 00:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_I_polrocze_2020_roku_(PL).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_-_Polroczne_skonsolidowane_PL_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_-_Polroczne_jednostkowe_PL_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_za_I_polrocze_2020_roku_(ENG).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_-_Polroczne_skonsolidowane_ENG_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_-_Polroczne_jednostkowe_ENG_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019
II. Przychody z działalności operacyjnej 518 158 88 781 116 668 20 705
III. Zysk z działalności operacyjnej 379 908 5 193 85 540 1 211
IV. Zysk przed opodatkowaniem 362 216 7 113 81 556 1 659
V. Zysk netto 293 459 5 156 66 075 1 202
VI. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 2,50 0,04 0,56 0,01
VII. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 228 082 (9 141) 51 355 (2 132)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 925) (1 776) (433) (414)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (30 161) (22 260) (6 791) (5 191)
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 195 996 (33 177) 44 130 (7 737)
XII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej: 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 1 776 845 1 138 900 397 861 267 442
XIV. Zobowiązania razem 998 800 648 156 223 645 152 203
XV. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 314 1 378
XVI. Kapitał własny 778 045 490 744 174 215 115 239
XVII. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 6,63 4,18 1,48 0,98
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XIX. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019
XX. Przychody z działalności operacyjnej 494 420 75 400 111 323 17 584
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 378 634 5 655 85 253 1 319
XXII. Zysk przed opodatkowaniem 380 999 3 655 85 785 852
XXIII. Zysk netto 312 631 2 234 70 392 521
XXIV. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 2,66 0,02 0,60 0,00
XXV. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019 01.01-30.06.2020 01.01-30.06.2019
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 228 474 1 459 51 443 340
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 656 (1 526) 373 (356)
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (29 691) (21 751) (6 685) (5 073)
XXIX. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 200 439 (21 818) 45 131 (5 088)
XXX. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXI. Aktywa razem 1 680 067 1 083 889 376 191 254 524
XXXII. Zobowiązania razem 897 569 586 622 200 978 137 753
XXXIII. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 314 1 378
XXXIV. Kapitał własny 782 498 497 267 175 212 116 770
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XXXVI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 6,67 4,24 1,49 0,99


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący
sposób:* pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:−
za okres bieżący: 4,4413;− za okres porównawczy: 4,2880;*
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:−
za okres bieżący: 4,4660;− za okres porównawczy: 4,2585.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za I półrocze 2020 roku (PL).pdfRaport za I półrocze 2020 roku (PL).pdf Raport za I półrocze 2020 roku - wersja w j, polskim
Raport - Półroczne skonsolidowane PL 30.06.2020.pdfRaport - Półroczne skonsolidowane PL 30.06.2020.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport - Półroczne jednostkowe PL 30.06.2020.pdfRaport - Półroczne jednostkowe PL 30.06.2020.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Raport za I półrocze 2020 roku (ENG).pdfRaport za I półrocze 2020 roku (ENG).pdf Raport za I półrocze 2020 roku (tłumaczenie na j. angielski)
Raport - Półroczne skonsolidowane ENG 30.06.2020.pdfRaport - Półroczne skonsolidowane ENG 30.06.2020.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)
Raport - Półroczne jednostkowe ENG 30.06.2020.pdfRaport - Półroczne jednostkowe ENG 30.06.2020.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-21 Paweł Szejko Członek Zarządu
2020-08-21 Filip Kaczmarzyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Frankowiczu! Odzyskaj swoje pieniądze!

Frankowiczu! Odzyskaj swoje pieniądze!

Skuteczna pomoc, bez względu na to kiedy została zawarta Twoja umowa kredytu frankowego z bankiem.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki