REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 17:36
publikacja
2022-11-24 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_GK_Wittchen_Q3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 269 207 171 716 57 424 37 669
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 168 25 875 11 341 5 676
III. Zysk (strata) brutto 42 382 25 199 9 040 5 528
IV. Zysk (strata) netto 33 927 20 441 7 237 4 484
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 141 15 639 4 510 3 431
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 506 821 -961 180
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 112 -12 561 -8 983 -2 756
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -25 477 3 899 -5 434 855
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt) 18 269 145 18 227 900 18 269 145 18 227 900
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 1,86 1,12 0,40 0,25
XI. Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
STAN NA 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XII. Aktywa razem 340 691 334 520 69 960 72 731
XIII. Zobowiązania długoterminowe 37 691 44 721 7 740 9 723
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 118 702 83 985 24 375 18 260
XV. Kapitał własny 184 297 205 814 37 845 44 748
XVI. Kapitał zakładowy 3 658 3 651 751 794
XVII. Liczba akcji (szt) 18 290 470 18 253 990 18 290 470 18 253 990
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,08 11,28 2,07 2,45
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021 3 kwartały 2022 3 kwartały 2021
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 261 166 168 325 55 709 36 926
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 268 25 497 10 723 5 593
XXI. Zysk (strata) brutto 40 341 24 983 8 605 5 481
XXII. Zysk (strata) netto 32 360 20 270 6 903 4 447
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 387 13 455 4 135 2 952
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 407 692 1 153 152
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -41 208 -11 719 -8 790 -2 571
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -16 414 2 428 -3 501 533
XXVII. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt) 18 269 145 18 253 990 18 269 145 18 253 990
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 1,77 1,11 0,38 0,24
XXIX. Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
STAN NA 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XXX. Aktywa razem 316 387 315 025 64 969 68 493
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 30 491 40 361 6 261 8 775
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 114 490 80 369 23 510 17 474
XXXIII. Kapitał własny 171 406 194 295 35 198 42 244
XXXIV. Kapitał zakładowy 3 658 3 651 751 794
XXXV. Liczba akcji (szt) 18 290 470 18 253 990 18 290 470 18 253 990
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,37 10,64 1,92 2,31
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Powyższe
dane finansowe za 2022 i 2021 rok zostały przeliczone na EUR</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">według
następujących zasad: −poszczególne pozycje aktywów i pasywów -</span><span style="line-height: 107%"><br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2022 roku -</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,8698
PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN/EUR.−</span><span style="line-height: 107%"><br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">miesiąca
okresu obrotowego _od 1 stycznia do 30 września 2022 roku -</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span></font><span style="line-height: 107%"><font size="3" face="Arial,sans-serif">4,6880
</font></span><font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">PLN
/ EUR i _od 1 stycznia do 30 września 2021 roku - </span></font><font size="3" face="Arial,sans-serif"><span style="line-height: 107%">4,5585
</span></font><font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">PLN
/</span><span style="line-height: 107%"> </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">EUR.</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen Q3 2022.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen Q3 2022.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki