REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2022-09-15 19:16
publikacja
2022-09-15 19:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Polroczny_GK_Wittchen_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_SSF_GK_Wittchen.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_JSF_Wittchen_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży 151 056 91 792 32 536 20 187
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 833 7 441 5 133 1 636
III. Zysk (strata) brutto 19 963 8 607 4 300 1 893
IV. Zysk (strata) netto 16 067 6 891 3 461 1 515
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 247 4 813 1 992 1 058
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 238 1 124 -482 247
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 436 -131 -10 217 -29
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -40 427 5 806 -8 708 1 277
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt.) 18 258 246 18 223 001 18 258 246 18 223 001
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,88 0,38 0,19 0,08
XI. Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Stan na 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XII. Aktywa razem 307 566 334 520 65 711 72 731
XIII. Zobowiązania długoterminowe 43 296 44 721 9 250 9 723
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 98 562 83 985 21 057 18 260
XV. Kapitał własny 165 708 205 814 35 403 44 748
XVI. Kapitał zakładowy 3 658 3 651 782 794
XVII. Liczba akcji (szt.) 18 290 470 18 253 990 18 290 470 18 253 990
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,08 11,28 1,94 2,45
XIX. Wybrane jednostkowe dane finansowe półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
XX. Przychody netto ze sprzedaży 146 679 90 021 31 594 19 797
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 421 7 145 4 829 1 571
XXII. Zysk (strata) brutto 18 909 8 275 4 073 1 820
XXIII. Zysk (strata) netto 15 240 6 641 3 283 1 460
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 553 3 662 2 704 805
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 628 1 144 997 252
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 050 431 -10 134 95
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -29 869 5 237 -6 433 1 152
XXVIII. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt) 18 258 246 18 223 001 18 258 246 18 223 001
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,83 0,36 0,18 0,08
XXX. Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Stan na 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXI. Aktywa razem 286 994 315 025 61 315 68 493
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 37 971 40 361 8 112 8 775
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 95 578 80 369 20 420 17 474
XXXIV. Kapitał własny 153 445 194 295 32 783 42 244
XXXV. Kapitał zakładowy 3 658 3 651 782 794
XXXVI. Liczba akcji (szt) 18 290 470 18 253 990 18 290 470 18 253 990
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,39 10,64 1,79 2,31
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Arial" size="3"><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Powyższe
dane finansowe za 2022 i 2021 rok zostały przeliczone na EUR</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">według
następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów -</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2022 roku -</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,6806
PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN/EUR.−</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">miesiąca
okresu obrotowego _od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku -</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,6427
PLN / EUR i _od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku - 4,5472 PLN /</span><span style="line-height: 107%"> </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">EUR.</span>
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2022.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2022.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2022
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen
Raport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki