REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2022-05-26 20:07
publikacja
2022-05-26 20:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WITTCHEN_Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Q1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży 64 292 38 294 13 835 8 376
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 375 460 1 372 101
III. Zysk (strata) brutto 6 421 -570 1 382 -125
IV. Zysk (strata) netto 4 949 -460 1 065 -101
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 012 -5 315 218 -1 162
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 031 -134 -222 -29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 916 3 154 -5 146 690
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -23 935 -2 295 -5 150 -502
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt) 18 253 990 18 223 001 18 253 990 18 223 001
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,27 -0,03 0,06 -0,01
XI. Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,03 - 0,65 -
Stan na 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XII. Aktywa razem 305 492 334 520 65 662 72 731
XIII. Zobowiązania długoterminowe 42 916 44 721 9 224 9 723
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 51 861 83 985 11 147 18 260
XV. Kapitał własny 210 715 205 814 45 291 44 748
XVI. Kapitał zakładowy 3 651 3 651 785 794
XVII. Liczba akcji (szt) 18 253 990 18 253 990 18 253 990 18 253 990
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,54 11,28 2,48 2,45
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 62 837 37 625 13 521 8 229
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 087 645 1 310 141
XXI. Zysk (strata) brutto 6 237 -304 1 342 -66
XXII. Zysk (strata) netto 5 034 -276 1 083 -60
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 123 -6 006 1 102 -1 314
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 631 -101 351 -22
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 572 3 434 -5 072 751
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -16 818 -2 673 -3 619 -585
XXVII. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt) 18 253 990 18 223 001 18 253 990 18 223 001
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,28 -0,02 0,06 0,00
XXIX. Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,03 - 0,65 -
Stan na 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XXX. Aktywa razem 285 833 315 025 61 437 68 902
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 37 598 40 361 8 081 8 828
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 863 80 369 10 502 17 578
XXXIII. Kapitał własny 199 372 194 295 42 853 42 496
XXXIV. Kapitał zakładowy 3 651 3 651 785 798
XXXV. Liczba akcji (szt) 18 253 990 18 253 990 18 253 990 18 253 990
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,92 10,64 2,35 2,33
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 107%; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Powyższe
dane finansowe za 2022 i 2021 rok zostały przeliczone na EUR</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">według
następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów -</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2022 roku -</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,6525
PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN/EUR.−</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">miesiąca
okresu obrotowego _od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku -</span><span style="line-height: 107%"> <br style="line-height: 107%"></span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,6472
PLN / EUR i od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku - 4,5721 PLN /</span><span style="line-height: 107%"> </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">EUR.</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WITTCHEN Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2022.pdfWITTCHEN Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1 2022.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki