REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2021-11-25 21:38
publikacja
2021-11-25 21:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_GK_Wittchen_3Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży 171 716 134 979 37 669 30 387
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 875 2 419 5 676 545
III. Zysk (strata) brutto 25 199 462 5 528 104
IV. Zysk (strata) netto 20 441 289 4 484 65
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 639 12 547 3 431 2 825
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 821 -13 923 180 -3 134
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 561 12 453 -2 756 2 803
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 899 11 077 855 2 494
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie (szt.) 18 227 900 18 199 023 18 227 900 18 199 023
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 1,12 0,02 0,25 0,00
XI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
STAN NA 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XII. Aktywa razem 296 058 276 619 63 903 59 942
XIII. Zobowiązania długoterminowe 46 962 43 435 10 137 9 412
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 65 163 69 770 14 065 15 119
XV. Kapitał własny 183 933 163 414 39 701 35 411
XVI. Kapitał zakładowy 3 651 3 645 788 790
XVII. Liczba akcji (szt) 18 253 990 18 223 001 18 253 990 18 223 001
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,08 8,97 2,18 1,94
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 168 325 133 984 36 926 30 163
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 497 -3 340 5 593 -752
XXI. Zysk (strata) brutto 24 983 -4 977 5 481 -1 120
XXII. Zysk (strata) netto 20 270 -4 166 4 447 -938
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 455 10 318 2 952 2 323
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 692 -13 415 152 -3 020
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 719 13 010 -2 571 2 929
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 2 428 9 913 533 2 232
XXVII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 18 253 990 18 199 023 18 253 990 18 199 023
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,11 -0,23 0,24 -0,05
XXIX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
STAN NA 2021-09-30 2020-12-31 2021-09-30 2020-12-31
XXX. Aktywa razem 278 611 258 965 60 138 56 116
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 43 071 38 859 9 297 8 421
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 62 503 67 547 13 491 14 637
XXXIII. Kapitał własny 173 037 152 559 37 349 33 058
XXXIV. Kapitał zakładowy 3 651 3 645 788 790
XXXV. Liczba akcji (szt.) 18 253 990 18 223 001 18 253 990 18 223 001
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,48 8,37 2,05 1,81


Powyższe
dane finansowe za 2021 i 2020 rok zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2021 roku - 4,6329
PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR


− poszczególne
pozycje z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych
- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego _od 1 stycznia do 30 września 2021 roku - 4,5585
PLN / EUR i _od 1 stycznia do 30 września 2020 roku - 4,4420 PLN / EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q_2021.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q_2021.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2021-11-25 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki