REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2021-05-27 20:28
publikacja
2021-05-27 20:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_GK_Wittchen_1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży 38 294 44 808 8 376 10 192
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 460 -62 101 -14
III. Zysk / (strata) brutto -570 -3 129 -125 -712
IV. Zysk / (strata) netto -460 -2 584 -101 -588
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 315 -3 880 -1 162 -883
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -134 -184 -29 -42
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 154 10 159 690 2 311
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -2 295 6 095 -502 1 386
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 18 223 001 18 178 772 18 223 001 18 178 772
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) -0,03 -0,14 -0,01 -0,03
XI. Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Stan na 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 285 660 276 619 61 296 59 942
XIII. Zobowiązania długoterminowe 53 655 43 435 11 513 9 412
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 69 034 69 770 14 813 15 119
XV. Kapitał własny 162 971 163 414 34 970 35 411
XVI. Kapitał zakładowy 3 645 3 645 782 790
XVII. Liczba akcji (szt) 18 223 001 18 223 001 18 223 001 18 223 001
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,94 8,97 1,92 1,94
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 37 625 44 505 8 229 10 123
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 645 34 141 8
XXI. Zysk (strata) brutto -304 -2 685 -66 -611
XXII. Zysk (strata) netto -276 -2 171 -60 -494
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 006 -3 954 -1 314 -899
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -101 -163 -22 -37
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 434 10 277 751 2 338
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -2 673 6 160 -585 1 401
XXVII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 18 223 001 18 178 772 18 223 001 18 178 772
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,02 -0,12 -0,00 -0,03
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Stan na 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXX. Aktywa razem 268 313 258 965 57 574 56 116
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 49 234 38 859 10 565 8 421
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 66 703 67 547 14 313 14 637
XXXIII. Kapitał własny 152 376 152 559 32 697 33 058
XXXIV. Kapitał zakładowy 3 645 3 645 782 790
XXXV. Liczba akcji (szt.) 18 223 001 18 223 001 18 223 001 18 223 001
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,36 8,37 1,79 1,81


Powyższe
dane finansowe za 2021 i 2020 rok zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2021 roku - 4,6603
PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR


− poszczególne
pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych
-
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego _od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku - 4,5721
PLN / EUR i _od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku - 4,3963 PLN / EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2021.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2021.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2021-05-27 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki