REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2020-11-19 22:08
publikacja
2020-11-19 22:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_GK_Wittchen_3Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 2 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 134 979 180 840 30 387 41 972
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 419 16 502 545 3 830
III. Zysk (strata) brutto 462 11 633 104 2 700
IV. Zysk (strata) netto 289 9 412 65 2 184
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 547 -157 2 825 -36
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 923 -14 053 -3 134 -3 262
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 453 9 893 2 803 2 296
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 077 -4 317 2 494 -1 002
IX. Średnioważona liczba akcji (szt.) 18 199 023 18 165 478 18 199 023 18 165 478
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR) 0,02 0,52 0,00 0,12
XI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 1,00 - 0,23
STAN NA 2020-09-30 2019-12-31 2020-09-30 2019-12-31
XII. Aktywa razem 286 909 259 393 63 380 60 912
XIII. Zobowiązania długoterminowe 83 268 60 175 18 394 14 131
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 52 805 49 333 11 665 11 585
XV. Kapitał własny 150 836 149 885 33 321 35 197
XVI. Kapitał zakładowy 3 645 3 636 805 854
XVII. Liczba akcji (szt.) 18 223 001 18 178 772 18 223 001 18 178 772
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,28 8,25 1,83 1,94
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 133 984 180 543 30 163 41 903
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 340 16 393 -752 3 805
XXI. Zysk (strata) brutto -4 977 11 627 -1 120 2 699
XXII. Zysk (strata) netto -4 166 9 240 -938 2 145
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 318 -451 2 323 -105
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 415 -13 831 -3 020 -3 210
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 010 9 896 2 929 2 297
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 9 913 -4 386 2 232 -1 018
XXVII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 18 199 023 18 165 478 18 199 023 18 165 478
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,23 0,51 -0,05 0,12
XXIX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 1,00 - 0,23
STAN NA 2020-09-30 2019-12-31 2020-09-30 2019-12-31
XXX. Aktywa razem 337 899 319 229 74 644 74 963
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 91 540 71 566 20 222 16 805
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 726 48 601 11 206 11 413
XXXIII. Kapitał własny 195 633 199 062 43 217 46 745
XXXIV. Kapitał zakładowy 3 645 3 636 805 854
XXXV. Liczba akcji (szt.) 18 223 001 18 178 772 18 223 001 18 178 772
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,74 10,95 2,37 2,57


Powyższe
dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku - 4,5268
PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR− poszczególne
pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz rachunkuprzepływów pieniężnych
- według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego _od 1 stycznia do 30 września 2020 roku - 4,4420
PLN / EUR i _od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086 PLN / EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q_2020.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q_2020.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2020-11-19 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki