REKLAMA

WITTCHEN S.A.: wyniki finansowe

2020-03-26 22:59
publikacja
2020-03-26 22:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowy_Raport_Roczny_Wittchen_S.A._za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_rocznego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Wittchen_S.A._za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_Wittchen_S.A._-_SF_i_sprawozdania_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Wittchen_S.A._-_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 284 044 244 234 66 029 57 239
II. Zysk z działalności operacyjnej 36 577 37 742 8 503 8 845
III. Zysk / (strata) brutto 36 767 37 923 8 547 8 888
IV. Zysk / (strata) netto 31 904 30 540 7 416 7 157
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 565 31 668 11 754 7 422
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 120 -13 977 -3 747 -3 276
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 513 -18 333 -9 185 -4 297
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 068 -642 -1 178 -150
IX. Aktywa razem 319 229 258 480 74 963 60 112
X. Zobowiązania długoterminowe 71 566 39 176 16 805 9 111
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 48 601 34 898 11 413 8 116
XII. Kapitał własny 199 062 184 406 46 745 42 885
XIII. Kapitał zakładowy 3 636 3 630 854 844
XIV. Liczba akcji zwykłych (szt.) 18 178 772 18 150 522 18 178 772 18 150 522
XV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,76 1,68 0,41 0,39
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,95 10,16 2,57 2,36
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,84 0,23 0,20
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Wybrane
dane finansowe zawierające podstawowe pozycje </span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
finansowego przeliczono na euro według następujących zasad:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego</span></font><font size="3"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczono
według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Polski
obowiązujących na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EUR =</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,2585
zł oraz na 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1 EUR = 4,3000 zł.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Poszczególne
pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów</span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">oraz
pozycje dotyczące </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Narodowy
Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2019 oraz 2018 roku _odpowiednio 1</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EUR
= 4,3018 zł i 1 EUR = 4,2669 zł.</span></font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2019 rok.pdfJednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2019 rok.pdf Jednostkowy Raport Roczny Wittchen S.A. za 2019 rok
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2019 rok.pdfSprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2019 rok.pdf Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za 2019 rok
Ocena RN Wittchen S.A. - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdfOcena RN Wittchen S.A. - SF i sprawozdania z dzialalnosci.pdf Ocena RN Wittchen S.A. - SF i sprawozdania z działalnosci
Oswiadczenie RN Wittchen S.A. - komitet audytu.pdfOswiadczenie RN Wittchen S.A. - komitet audytu.pdf Oświadczenie RN Wittchen S.A. - komitet audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
2020-03-26 Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Dorota Chomicz Główna Księgowa
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki