REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2021-05-20 06:56
publikacja
2021-05-20 06:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_WIELTON_Q1_2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 633 018 472 458 138 452 107 467
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 027 2 970 6 130 676
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 957 -7 916 5 677 -1 801
IV. Zysk (strata) netto 19 172 -6 728 4 193 -1 530
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 18 752 -6 367 4 101 -1 448
VI. Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 0,31 -0,11 0,07 -0,03
VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 0,31 -0,11 0,07 -0,03
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5721 4,3963
Rachunek przepływów pienieżnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 71 602 18 311 15 661 4 165
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 455 -10 013 -5 567 -2 278
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -4 015 1 296 -878 295
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 42 132 9 594 9 215 2 182
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5721 4,3963
XIV. stan na stan na stan na stan na
XV. Bilans 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XVI. Aktywa 1 638 114 1 479 268 351 504 320 549
XVII. Zobowiązania długoterminowe 373 712 366 413 80 190 79 400
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 814 212 685 173 174 712 148 473
XIX. Kapitał własny 450 190 427 682 96 601 92 676
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 424 533 403 749 91 096 87 490
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu - - 4,6603 4,6148
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 329 023 216 044 71 963 49 142
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 577 2 109 3 626 480
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 839 1 506 3 464 343
XXV. Zysk (strata) netto 12 303 1 081 2 691 246
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,20 0,02 0,04 -
XXVIII. Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,20 0,02 0,04 -
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5721 4,3963
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 450 12 843 8 628 2 921
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 897 -8 578 -4 133 -1 951
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 240 8 713 -271 1 982
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 19 313 12 978 4 224 2 952
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,5721 4,3963
XXXV. stan na stan na stan na stan na
XXXVI. Bilans 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXVII. Aktywa 1 108 421 1 031 680 237 843 223 559
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 748 411 680 567 160 593 147 475
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 237 155 244 340 50 888 52 947
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 484 750 415 613 104 017 90 061
XLI. Kapitał własny 360 010 351 113 77 250 76 084
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 591 2 617
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR) 5,96 5,82 1,28 1,26
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR) 5,96 5,82 1,28 1,26
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR) - - - -
XLVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu - - 4,6603 4,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_WIELTON_Q1_2021-sig.pdfSSF_WIELTON_Q1_2021-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za I kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2021-05-20 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2021-05-20 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-05-20 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2021-05-20 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2021-05-20 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2021-05-20 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki