REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

VOTUM S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:12
publikacja
2021-04-30 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_VOTUM_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_VOTUM_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_bieglego_Grupa_Kapitalowa_VOTUM_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_DPSN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 149 798 141 777 33 480 32 958
II. Koszty działalności operacyjnej 138 092 117 287 30 864 27 265
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 413 22 557 2 551 5 244
IV. Zysk (strata) brutto 10 634 22 009 2 377 5 116
V. Zysk (strata) netto 8 144 17 579 1 820 4 086
VI. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym -531 252 -119 59
VII. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 8 675 17 327 1 939 4 028
VIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,72 1,44 0,15 0,34
X. Aktywa razem 114 662 106 729 24 847 25 063
XI. Zobowiązania razem 50 601 51 126 10 965 12 006
XII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 36 807 35 733 7 976 8 391
XIII. Kapitał własny 64 061 55 603 13 882 13 057
XIV. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 260 282
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,34 4,63 1,16 1,09
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 760 9 377 165 2 180
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 397 -5 184 -312 -1 205
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -118 -3 712 -26 -863


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
zawiera dane za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Dane
porównawcze prezentowane są odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia
2019 roku dla sprawozdania z sytuacjifinansowej, za okres od 1
stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku dla sprawozdania z całkowitych
dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz ze zmian w kapitale
własnym.Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione
zgodnie z par. 64 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 roku:- pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego
kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy: 31
grudnia 2020 roku: 1 EUR = 4,6148 PLN31
grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN- pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca do końca danego roku od
1 stycznia do 31 grudnia 2020: 1 EUR = 4,4742PLN; od
1 stycznia do 31 grudnia 2019: 1 EUR = 4,3018 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM 2020.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM 2020.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM 2020
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM 2020.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM 2020.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM 2020
Opinia biegłego Grupa Kapitałowa VOTUM 2020.pdfOpinia biegłego Grupa Kapitałowa VOTUM 2020.pdf Opinia biegłego Grupa Kapitałowa VOTUM 2020
Oświadczenie DPSN.pdfOświadczenie DPSN.pdf Oświadczenie DPSN
List Prezesa do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
Oświadczenie Rady Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
Ocena Rady Nadzorczej.pdfOcena Rady Nadzorczej.pdf Ocena Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bartłoniej Krupa Prezes Zarządu
2021-04-30 Kamil Krążek Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Tomasz Stanisławski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Sulima-Kułatka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki