REKLAMA
PIT 2023

Unfold.vc ASI: wyniki finansowe

2023-11-17 17:43
publikacja
2023-11-17 17:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3q_2023_unfold_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. I. Przychody z działalności podstawowej 7 750 9 263 1 693 1 976
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 1 471 -5 293 321 -1 129
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 1 763 -2 995 385 -639
IV. IV. Zysk/Strata netto 863 -2 885 189 -615
V. V. Całkowite dochody ogółem 863 -2 885 189 -615
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 003 1 878 -874 401
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 630 6 071 575 1 295
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 60 -2 026 13 -432
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem -1 313 5 923 -287 1 263
X. X. Aktywa razem 82 524 86 077 17 802 17 676
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 150 143 32 29
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 145 142 31 29
XIII. XIII. Kapitał własny 82 229 85 791 17 739 17 617
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 3 030 2 984 654 613
XV. XV. Liczba akcji (w szt.) 30 302 29 840 30 302 29 840
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 -0,10 0,01 -0,02
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 -0,10 0,01 -0,02
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,71 2,88 0,59 0,59


Zastosowane kursy walutowe:1) poszczególne pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy:na dzień 30.09.2023
r. wg kursu 4,6356 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023na
dzień 30.09.2022 r. wg kursu 4,8698 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP
nr 190/A/NBP/20222) poszczególne pozycje rachunku zysku i
strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym:za okres 01.01-30.09.2023 wg kursu 4,5773
PLN/EURza okres 01.07-30.09.2023 wg kursu 4,5058 PLN/EURza okres
01.01-30.09.2022 wg kursu 4,6880 PLN/EURza okres 01.07-30.09.2022 wg
kursu 4,7787 PLN/EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3q 2023 unfold_signed.pdf3q 2023 unfold_signed.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-17 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki