REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2023-11-13 17:36
publikacja
2023-11-13 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
UG_SSF_30.09.2023_13112023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 17 822 21 064 3 894 4 493
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 255 4 914 711 1 048
III. EBITDA* 3 311 4 989 723 1 064
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 3 698 5 293 808 1 129
V. Zysk (strata) netto 2 832 4 203 619 896
VI. - przypadający na Jednostkę dominującą 2 934 4 603 641 982
VII. - przypadający na udziały niedające kontroli (102) (401) (22) (85)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 945 902 206 192
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 359 54 78 11
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 605) (7 780) (569) (1 660)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem (1 302) (6 825) (284) (1 456)
XII. Liczba akcji na 30.09. 5 230 000 5 230 000 5 230 000 5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,80 0,12 0,17
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 30.09. 6,07 8,57 1,33 1,83
XV. Na 30.09.2023 Na 31.12.2022 Na 30.09.2023 Na 31.12.2022
XVI. PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000
XVII. Aktywa / Pasywa razem 38 915 39 170 8 395 8 352
XVIII. Aktywa trwałe 14 459 14 862 3 119 3 169
XIX. Aktywa obrotowe 24 456 24 308 5 276 5 183
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 29 396 29 080 6 341 6 201
XXI. Kapitał mniejszości 2 372 2 772 512 591
XXII. Zobowiązania długoterminowe 5 341 5 451 1 152 1 162
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 806 1 867 390 398
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 18 317 21 281 4 002 4 540
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 909 6 111 854 1 303
XXVI. EBITDA* 3 938 6 162 860 1 314
XXVII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 3 988 6 495 871 1 385
XXVIII. Zysk (strata) netto 3 054 5 310 667 1 133
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 230 3 336 269 712
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 413 (176) 90 (37)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 615) (7 845) (571) (1 673)
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem (973) (4 684) (213) (999)
XXXIII. Liczba akcji na 30.09. 5 230 000 5 230 000 5 230 000 5 230 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,58 1,02 0,13 0,22
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 30.09. 4,01 3,95 0,88 0,84
XXXVI. Na 30.09.2023 Na 31.12.2022 Na 30.09.2023 Na 31.12.2022
XXXVII. PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000
XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem 23 363 22 986 5 040 4 901
XXXIX. Aktywa trwałe 2 633 2 936 568 626
XL. Aktywa obrotowe 20 730 20 050 4 472 4 275
XLI. Kapitał własny 20 959 20 523 4 521 4 376
XLII. Zobowiązania razem 2 403 2 463 518 525
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 609 712 131 152
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 794 1 751 387 373
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:</font></span><br/><span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6356</font></span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">PLN/EURO oraz na dzień 31
grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,</span></font><br/><span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">-
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30
września 2023 r.</font></span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">– 4,5773</span><span>  </span><span style="line-height: 115%">PLN/EUR
oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 r.</span><span>  </span><span style="line-height: 115%">–</span><span> 
</span><span style="line-height: 115%">4,6880 PLN/EUR.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">*EBITDA
liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.</font></span>
</p>
</div>
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all" style="line-height: 115%">
</font></span> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
UG_SSF 30.09.2023_13112023-sig.pdfUG_SSF 30.09.2023_13112023-sig.pdf RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-13 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki