REKLAMA

TopLevelTennis.com S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

2021-09-09 11:43
publikacja
2021-09-09 11:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-09
Skrócona nazwa emitenta
TopLevelTennis.com S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Tomasza Mrozowskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o obniżeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o obniżeniu przeze mnie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki TopLevelTennis.com S.A. („Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przeze mnie na podstawie dwóch umów cywilnoprawnych z dnia 6 września 2021 r. łącznie 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, z czego 500 000 akcji zostało wyksięgowane z mojego rachunku maklerskiego w dniu 7 września 2021 r. a pozostałe 500 000 akcji w dniu 8 września 2021 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcjami posiadałem 1 251 000 akcji Spółki stanowiących 5,33% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 251 000 głosów, co stanowiło 5,33% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W konsekwencji zrealizowania pierwszej transakcji zbycia 500 000 akcji, wyksięgowanych w dniu 7 września 2021 r., posiadałem 751 000 akcji Spółki stanowiących 3,20% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 751 000 głosów, co stanowiło 3,20% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji realizacji drugiej z transakcji zbycia 500 000 akcji, wyksięgowanych w dniu 8 września 2021 r. aktualnie posiadam 251 000 akcji Spółki stanowiących 1,07% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 251 000 głosów, co stanowi 1,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 251 000 głosów, co stanowi 1,07% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-09 Łukasz Górski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki