REKLAMA

Tarcza antykryzysowa. Rząd przyjął pakiet

2020-03-25 17:38
publikacja
2020-03-25 17:38
Tarcza antykryzysowa. Rząd przyjął pakiet
Tarcza antykryzysowa. Rząd przyjął pakiet
fot. Daniel Gnap/KPRM / / Flickr

W środę pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, zaakceptował rząd.  Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10 proc. PKB.

Kancelaria Premiera wskazuje, że ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele tarczy antykryzysowej. W środę pakiet rozwiązań, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa zaakceptował rząd. Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10 proc. PKB.

fot. / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Tarcza antykryzysowa przewiduje m.in.: pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników) oraz samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.

Ponadto, pakiet zakłada świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Na tarczę antykryzysową składają się także:

 • ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki.

Ponadto, pakiet przewiduje:

 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania; przedłużenie pozwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK; dopłaty BGK do odsetek; fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Emilewicz: Chcemy utrzymać miejsca pracy

Emilewicz: Chcemy utrzymać miejsca pracy

Staramy się dostarczyć instrumenty, aby przedsiębiorcy mogli utrzymać miejsca pracy - mówiła w środę na konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.I przedstawia konkretne rozwiązania, tj. przesunięcie zaliczek na PIT-y dla pracowników czy stworzenie specjalnego funduszu pomocy dla firm, które walczą z ekonomicznymi skutkami koronawirusa.

Kancelaria Premiera przedstawia szczegóły wybranych rozwiązań:

1. Przejęcie przez państwo opłacania składek ZUS przez 3 miesiące

Państwo – na 3 miesiące – przejmie opłacanie składek na ZUS za:

 • 692 tys. mikrofirm (zgłoszonych jako płatnicy przed 1 lutego 2020 r.), które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników)
 • za samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35 proc. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych szacujemy na 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy.

2. Wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego – nieoskładkowanego i nieopodatkowanego - dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych

Jest to kwota w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, ale

 • w przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku osób rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutym 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o minimum 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Jeżeli zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia tej działalności musiało dojść nie wcześniej niż 1 lutego. Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła mógł otrzymać świadczenie, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.

3. Dofinansowanie zatrudnienia dla przedsiębiorcy w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu

Pomoc przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracodawca zdecyduje się na:

 1. Przestój (pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę) - firma otrzyma dofinansowanie w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 2. Obniżenie wymiar czasu pracy (do 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) rząd dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres.

Wnioski mogą być składane elektronicznie do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

4. Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu z pracownikami będzie mógł też wydłużyć dobowy czas pracy do maksymalnie 12 godzin.

5. Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

6. Ułatwienia dla branży turystycznej

 1. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii z 14 do 180 dni od rozwiązania umowy. 
 2. Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

7. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

8. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych – o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.

9. Przedłużenie ważności pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

 1. Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.
 2. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 3. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

10. Polityka drugiej szansy

Duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie firmy mają problem ze skutecznym przejściem przez ten proces, co kończy się dla nich upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji. 

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.);
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.);
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy; wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Minister Jadwiga Emilewicz poinformowała, że w czwartek pakiet miałby być skonsultowany z opozycją. Jeżeli prace legislacyjne przebiegną szybko, to tarcza antykryzysowa mogłaby wejść w życie od 1 kwietnia.

KPRM informuje, że na pakiet składają się:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);
 • projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy);
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).
reb/ tgo/

Źródło:PAP
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (27)

dodaj komentarz
kapitaneo
Mowa o przychodzie bo to normalne, że skoro zmniejsza się przychód to obniża on zysk. Aż dziw, że tak wielu tu piszących tego nie rozumie.
wgj
to tylko zasłona dymna niekompetencji rządzących, która niczego konkretnego nie wnosi
i tak to wszystko walnie bardziej niż po operacji schładzania gospodarki przez pana Balcerowicza
mul_roboczy
Rezygnacja z czynszów ok, ale rezygnacja ze składek przy kryterium przychodu 10000 zł ?? To nie jest, żart to jest zwyczajne upokorzenie przedsiębiorców ! Niewielu komentujących zwraca na to uwagę ale ZYSK = PRZYCHÓD - KOSZTY osiągnięcia przychodu (zakup, towarów i usług, media itd). Zakładając więc, że prowadzę działalność handlową Rezygnacja z czynszów ok, ale rezygnacja ze składek przy kryterium przychodu 10000 zł ?? To nie jest, żart to jest zwyczajne upokorzenie przedsiębiorców ! Niewielu komentujących zwraca na to uwagę ale ZYSK = PRZYCHÓD - KOSZTY osiągnięcia przychodu (zakup, towarów i usług, media itd). Zakładając więc, że prowadzę działalność handlową sprzętem elektronicznym z marżą ok 5-7% po odliczeniu kosztów zostaje mi jakieś 3 % z PRZYCHODU tj wg ich wytycznych 300 zł za które mam przeżyć z rodziną i utrzymać 9 pracowników ???? Hahhaha :(((
silvio_gesell
Teraz należałoby obniżyć stopy do -3% i podnieść podatek bankowy do 3%.
janciowodnik
Dlaczego te geniusze z rządu posługują się pojęciem przychodu ? Przecież dysponuje dochodem a nie przychodem. Co za barany....
eagleeye
Czyli tak z NBP prywatne banki zostały dokapitalizowane (czytaj NBP = Państwo = Obywatele) a teraz FIRMY otrzymują od Państwa pomoc (czytaj Państwo = Obywatele = Pracownicy) a co otrzyma OBYWATEL oprócz 12h na dobę i obniżenie uposażenia o 20% !!!

Do tego Pana z batem nad głowom i jazda na maksa znowu na nas
szczecinianin
innej opcji nie ma chyba ,że wolisz falę zwolnień i bezrobocie .
Pytanie tylko co będzie jak tych pożyczek nie spłacą tylko np.wydadzą nie zgodnie z przeznaczeniem.
wizytator
To są wszystko pozorowane ruchy, że coś się robi. A co drugie słowo to przesuniecie, odroczenie. A ja się pytam z czego ma zapłacić pracodawca jeżeli nie będzie miał przychodu? I z tego co słysze szykują sie zwolnienia, a nie żadne postojowe. A co za tym idzie mniejsze wpływy z podatku do budżetu, mniejsze wplywy składek do ZUS, To są wszystko pozorowane ruchy, że coś się robi. A co drugie słowo to przesuniecie, odroczenie. A ja się pytam z czego ma zapłacić pracodawca jeżeli nie będzie miał przychodu? I z tego co słysze szykują sie zwolnienia, a nie żadne postojowe. A co za tym idzie mniejsze wpływy z podatku do budżetu, mniejsze wplywy składek do ZUS, mniejszy popyt na towary. Bezrobocie dwucyfrowe, a jak dobrze pójdzie to zamieszki na ulicach. Szkoda że juz po wyborach do sejmu, bo więcej by szło ugrać. Ale zapamiętamy tą "tarczę"!
samsza
"tę tę" - biernik
https://www.cda.pl/video/13785458

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki