TIM: wyniki finansowe

2020-05-20 07:59
publikacja
2020-05-20 07:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_TIM_-_1Q_2020_20.05.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Grupa Kapitałowa TIM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 240 079 207 548 55 501 48 292
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 305 7 141 1 689 1 662
III. Zysk (strata) brutto 727 5 117 168 1191
IV. Zysk (strata) netto 539 3866 125 900
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli - - - -
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7073 3139 1635 730
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2072) (2739) (479) (637)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6670) (916) (1542) (213)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1669) (516) (386) (120)
X. stan na dzień 31.03.2020 stan nadzień 31.03.2019 stan nadzień 31.03.2020 stan nadzień 31.03.2019
XI. Aktywa, razem 500 118 468 474 109 861 110 009
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 346 926 315 821 76 209 74 162
XIII. Zobowiązania długoterminowe 105 151 102 715 23 098 24 120
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 241 775 213 106 53 111 50 043
XV. Kapitał własny jednostki dominującej 153 192 152 653 33 652 35 847
XVI. Kapitał zakładowy 22 199 22199 4 876 5 213
XVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22199 22 199 22 199
XVIII. 01.02.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.12.2019
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 0,17 0,01 0,04
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 0,17 0,01 0,04
XXI. stan na 31.03.2020 stan na 31.03.2019 stan na 31.03.2020 stan na 31.03.2019
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,90 6,88 1,52 1,61
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 6,90 6,88 1,52 1,61
XXIV. Rozwodniona liczba akcji ( w tys.szt) 22 199 22 199 22 199 22 199
XXV. TIM S.A. 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 213 175 188 051 49 281 43 755
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 237 7 459 1 442 1 734
XXVIII. Zysk (strata) brutto 5 808 7 298 1 343 1697
XXIX. Zysk (strata) netto 4 514 5 726 1044 1331
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 501 1 118 809 260
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 218) (3 790) (975) (881)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 828) 2 011 (423) 468
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2545) (661) (588) (154)
XXXIV. stan na 31.03,2020 stan na 31.03.2019 stan na 31.03.2020 stan na 31.03.2019
XXXV. Aktywa, razem 406 988 374 457 89403 87 932
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 233 675 205 658 51 331 48 294
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 12 852 12 657 2 823 2 972
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 220 823 193 001 48 508 45 321
XXXIX. Kapitał własny 173 313 168 799 38 072 39 638
XL. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 4 876 5 213
XLI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XLII. 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2019-31.03.2019
XLIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 0,26 0,05 0,06
XLIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,20 0,26 0,05 0,06
XLV. stan na 31.03.2020 stan na 31.03.2019 stan na 31.03.2020 stan na 31.03.2019
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 7,81 7,60 1,71 1,79
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) 7,81 7,60 1,71 1,79
XLVIII. Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt) 22 199 22 199 22 199 22 199


Zastosowane do przeliczeń kursy eur - kurs
średnioroczny: 31.03.2020 r - 4,3257 zł, 31.03.2019 r. - 4,2978 zł,
31.12.2019 r - 4,2988 zł - kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego:
31.03.2020 r - 4,5523 zł, 31.03.2019 r - 4,3013 zł, 31.12.2019 r -
4,2585 zł


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TIM - 1Q_2020_20.05.2020.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TIM - 1Q_2020_20.05.2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2020-05-20 Piotr Tokarczuk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki