REKLAMA

TFG - większe gwarancje dla turystów

2016-08-22 11:07
publikacja
2016-08-22 11:07

Prezydent podpisał ustawę powołującą Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG)*. Tym samym Polacy podróżujący za granicę zyskują dodatkową ochronę w przypadku niewypłacalności biura podróży, a pieniądze za odwołane imprezy turystyczne - otrzymają szybciej niż dotychczas. Nowa instytucja działać będzie w strukturach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), pilnującego już szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC.

TFG - większe gwarancje dla turystów / fot. Antonio Bronic / FORUM

Ochroną gwarancyjną – wynikającą z funkcjonowania TFG – objęci będą klienci biur podróży wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z siedzibą w Polsce.  Przy czym odpowiedzialność Funduszu będzie dotyczyć wyłącznie niewypłacalności, które nastąpiły po dniu utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

- Formalnie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny powołany zostanie z dniem wejścia w życie podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Mamy nadzieję, że nastąpi to we wrześniu – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes zarządu UFG, w którego strukturach będzie działać TFG (jako wyodrębniony rachunek w UFG). – Już teraz jesteśmy gotowi organizacyjnie  do realizacji nowych zadań – dodaje. Zgodnie z nowymi przepisami biura podróży będą płacić składki na TFG - w zależności od rodzaju wykupionej imprezy turystycznej - w wysokości od 0 do maksymalnie 30 zł od każdego klienta. Ostateczne wysokości składek zostaną określone w odpowiednim rozporządzeniu.  - Prawdopodobnie w grudniu touroperatorzy zaczną wpłacać do TFG - składki od klientów  zagranicznych wycieczek. Dokładna data będzie znana po ogłoszeniu noweli ustawy w Dzienniku Ustaw – wyjaśnia prezes Wanat-Połeć. Obowiązek ten powstanie bowiem po upływie trzech miesięcy od dnia formalnego ogłoszenia noweli ustawy.

Touroperatorzy zobowiązani zostali też do wydawania klientom -  którzy opłacili całą należność za usługę, bądź zaliczkę przekraczającą 10 proc. tej kwoty - pisemnego potwierdzenia odprowadzenia składek do TFG oraz informowania o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia. Ponadto biura podróży będą zobowiązane do składania do UFG comiesięcznych  deklaracji o wolumenie sprzedanych usług i liczbie klientów którzy je wykupili, z wyliczeniem wysokości należnej składki. – Przygotowujemy odpowiednie mechanizmy umożliwiające touroperatorom składanie tej dokumentacji w formie elektronicznej tzw. e-deklaracji - mówi Małgorzata Ślepowrońska, z zarządu UFG. - Będą to elektroniczne formularze dostępne na stronie UFG do wypełnienia online, po odpowiednim uwierzytelnieniu - dodaje. UFG będzie również sprawdzał czy biura terminowo płacą składki i składają deklaracje - przekazując w tym zakresie stosowne informacje do marszałków województw, a także ministrowi sportu i turystyki. Fundusz będzie mógł wnioskować do marszałka województwa o wykreślenie danego biura z rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną i o jednoczesne nałożenie zakazu wykonywania działalności przez trzy lata.

Dotychczasowy system gwarancji dla zagranicznych wyjazdów turystycznych - korzystał tylko z jednego filara zabezpieczającego – i klienci zazwyczaj nie otrzymywali zwrotu stu procent pieniędzy, wydanych na wycieczkę. W ramach tego systemu biura muszą zapewnić dodatkowe zabezpieczenie na m.in.: a.  koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu, gdy wbrew obowiązkowi nie były w stanie same zapewnić tego powrotu;  b. zwrot wpłat wniesionych za imprezę, która nie została ona zrealizowana w całości albo części. W związku z tymi obowiązkami touroperatorzy wykupują stosowne zabezpieczenia finansowe na rzecz klientów (gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, wpłaty na rachunek powierniczy czy umowa ubezpieczenia na rzecz klientów), które mają zapewnić powyższe działania (I filar)**.

W nowym dwu filarowym systemie: w przypadku niewypłacalności touroperatorów, w pierwszej kolejności wykorzystywane będą środki z dotychczasowego, podstawowego systemu zabezpieczeń (I filar), w drugiej – z systemu uzupełniającego (II filar - TFG). Nowy filar ma gwarantować dodatkowe pieniądze, w sytuacji gdy:

  • touroperator nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z I filaru okażą się niewystarczające, bądź
  • środki z zabezpieczenia finansowego biura nie wystarczą na pokrycie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez jego klientów ***.

Ważne też, że teraz klienci, których imprezy turystyczne zostały odwołane - krócej będą czekać na zwrot poniesionych kosztów: zamiast jak dotychczas nawet 1,5 roku – obecnie będzie to do maksymalnie 120 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę. Ponadto nowy system zapewnia zwrot stu procent kosztów poniesionych przez klientów niewypłacalnych biur podróży. Na stronie UFG w tym tygodniu uruchomiona zostanie specjalna zakładka opisująca rolę i zadania TFG oraz informacje o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że rocznie ponad 10 mln Polaków (w wieku 15+) podróżuje zagranicę, w tym ponad 2 mln z biurami podróży. Korzystają oni z usług około 4 tysięcy, działających w Polsce, touroperatorów: organizatorów i pośredników zagranicznych wyjazdów turystycznych (dane Ministerstwa Sportu i Turystyki). Z symulacji dołączonych do noweli ustawy o usługach turystycznych wynika, że przy średniej składce w wysokości 12,5 zł, do TFG będzie trafiać rocznie ok. 30 mln zł, natomiast roczne koszty utrzymania Funduszu szacowane są na ok. 1,5 - 2,0 mln złotych.


* podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – wejdzie w życie czternaście dni po publikacji jej treści w Dzienniku Ustaw,

** w praktyce w przypadku niewypłacalności biura - podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego weryfikuje zgłoszone do niego lub do właściwego marszałka województwa wnioski od klientów, a następnie  dokonuje wypłat - ale jedynie proporcjonalnie do wysokości środków na jakie opiewa zabezpieczenie finansowe. Środki zabezpieczające klientów biur podróży są uruchamiane gdy touroperator złoży oświadczenie o niewypłacalności, a gdy nie ma takiej możliwości - niewypłacalność stwierdza marszałek województwa, na terenie którego ma siedzibę dany touroperator,

***w pierwszym przypadku Fundusz wypłaci zaliczkę marszałkowi;  w drugim przypadku TFG będzie dokonywał wypłat bezpośrednio poszkodowanym klientom – na podstawie listy zgłoszeń klientów nadesłanych do marszałka. Wypłata z TFG nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji wypłat od właściwego marszałka.

Źródło: UFG

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Podróże

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki