REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2022-09-29 13:23
publikacja
2022-09-29 13:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci__Grupy_Termo-Rex_za_I_polrocze_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_Grupy_Termo-Rex_za_I_polrocze_2022r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_SF_Spolki__Termo-Rex_SA_za_I_polrocze_2022r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_GK_Termo-Rex_30-06-2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_Termo-Rex_30-06-2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Termo-Rex_za_I_polrocze_2022r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Śródroczne skonsolidowane wybrane dane finansowe
I. Aktywa trwałe 24176 23182 5165 5128
II. Aktywa niematerialne 69 20 15 4
III. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 900 1133 192 251
IV. Rzeczowe aktywa trwałe 13902 12991 2970 2874
V. Nieruchomości inwestycyjne 7971 7926 1703 1753
VI. Inne długoterminowe aktywa finansowe 50 298 11 66
VII. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 117 121
VIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 671 186 143 41
IX. Inne aktywa trwałe 65 80 14 18
X. Aktywa obrotowe 16605 24603 3548 5442
XI. Zapasy 4982 6290 1064 1391
XII. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 10494 16706 2242 3696
XIII. Aktywa finansowe 8 43 2 10
XIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1121 1564 239 346
XV. Udziały własne 0 920 0 204
XVI. Aktywa razem 40781 48705 8713 10774
XVII. Kapitał własny 28710 31481 6134 6964
XVIII. Kapitał podstawowy 11350 11350 2425 2511
XIX. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 844 204
XX. Udziały niedające kontroli 4121 4107 880 908
XXI. Zyski zatrzymane 9289 12074 1985 2671
XXII. Zobowiązania długoterminowe 1735 2951 371 653
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 10336 14273 2208 3157
XXIV. Pasywa razem 40781 48705 8713 10774
XXV. Przychody netto ze sprzedaży 16278 32624 3506 7175
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3475 3782 -748 832
XXVII. Zysk (strata) netto -2906 3633 -626 799
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1252 -3281 -270 -722
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -367 -644 -79 -142
XXX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1546 -323 -333 -71
XXXI. Przepływy pieniężne netto -3165 -4248 -682 -934
XXXII. EBIT -3112 3689 -670 811
XXXIII. EBITDA -2519 4254 --543 935
XXXIV. Liczba akcji 113500000 113500000 113500000 113500000
XXXV. Strata netto na 1 akcję -0,02 0,03 -0,005 0,007
Śródroczne jednostkowe wybrane dane finansowe
XXXVI. Aktywa trwałe 21 648 21644 4625 4788
XXXVII. Aktywa niematerialne 60 17 13 4
XXXVIII. Rzeczowe aktywa trwałe 10082 10313 2154 2281
XXXIX. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 154 361 33 80
XL. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2764 2764 591 611
XLI. Nieruchomości inwestycyjne 7594 7549 1622 1670
XLII. Inwestycje pozostałe 548 548 117 121
XLIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 446 92 95 20
XLIV. Aktywa obrotowe 5914 8444 1264 1868
XLV. Zapasy 2981 5770 637 1276
XLVI. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 2872 2461 614 544
XLVII. Aktywa finansowe 8 43 2 10
XLVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 53 170 11 38
XLIX. Aktywa razem 27562 30088 5889 6655
L. Kapitał własny 19161 21961 4094 4858
LI. kapitał podstawowy 11350 11350 2425 2511
LII. Nadwyżka zs sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 844 874
LIII. Zyski zatrzymane 3861 6661 825 518
LIV. Zobowiązania długoterminowe 1521 2002 325 443
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 6880 6125 1470 1355
LVI. Pasywa razem 27562 30088 5889 6655
LVII. Przychody ze sprzedaży 4109 3915 885 861
LVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2749 -360 -592 -79
LIX. Zysk (strata) netto -2148 1434 -463 315
LX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 188 -1892 40 -416
LXI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 368 1758 79 387
LXII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -571 203 -123 45
LXIII. Przepływy pieniężne netto -15 69 -3 15
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022.pdf
Skonsolidowane SF Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022r.pdfSkonsolidowane SF Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022r.pdf
Jednostkowe SF Spółki Termo-Rex SA za I półrocze 2022r.pdfJednostkowe SF Spółki Termo-Rex SA za I półrocze 2022r.pdf
raport GK Termo-Rex 30-06-2022-sig.pdfraport GK Termo-Rex 30-06-2022-sig.pdf
raport Termo-Rex 30-06-2022-sig.pdfraport Termo-Rex 30-06-2022-sig.pdf
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022r..pdfWybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022r..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2022-09-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki