REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 18:12
publikacja
2022-04-29 18:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
2594003XN1YW7FMB5Z63-2021-12-31-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2594003XN1YW7FMB5Z63-2021-12-31-pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_TermoRex_za_2021r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_TermoRex_za_2021r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2021.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_skonsolidowanego_sprawozdania_Grupy_TermRex.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_TermoRex_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_SA_z_oceny_sprawozdan_finansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TermoRex_SA_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Aktywa trwałe 23 737,00 23 818,00 5 161,00 5 161,00
II. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 1 108,00 1 365,00 241,00 296,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe 13 297,00 13 057,00 2 891,00 2 829,00
IV. Nieruchomości inwestycyjne 7 971,00 7 926,00 1 733,00 1 718,00
V. Inne inwestycje długoterminowe 548,00 504,00 119,00 109,00
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 346,00 212,00 75,00 46,00
VII. Aktywa obrotowe 19 631,00 25 412,00 4 068,00 5 507,00
VIII. Zapasy 5 565,00 6 743,00 1 210,00 1 461,00
IX. Należności handlowe i pozostałe należności 8 852,00 12 672,00 1 924,00 2 746,00
X. Aktywa finansowe 928,00 174,00 202,00 39,00
XI. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 286,00 5 812,00 932,00 1 259,00
XII. Aktywa razem 43 368,00 49 230,00 9 429,00 10 668,00
XIII. Kapitał własny 31 616,00 28 209,00 6 874,00 6 113,00
XIV. Kapitał podstawowy 11 350,00 11 350,00 2 468,00 2 459,00
XV. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ceny emisyjnej 3 950,00 3 950,00 781,00 784,00
XVI. Zyski zatrzymane 11 925,00 9 403,00 2 393,00 2 054,00
XVII. Zobowiązania długoterminowe 2 378,00 4 985,00 517,00 1 080,00
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 374,00 16 036,00 2 038,00 3 475,00
XIX. Pasywa razem 43 368,00 49 230,00 9 429,00 10 668,00
XX. Przychody netto ze sprzedaży 52 483,00 54 323,00 11 465,00 12 142,00
XXI. zysk przed opodatkowaniem 4 566,00 3 912,00 997,00 874,00
XXII. Zysk netto 3 768,00 3 024,00 823,00 676,00
XXIII. EBIT 4 692,00 4 024,00 1 025,00 899,00
XXIV. EBITDA 5 824,00 5 125,00 1 272,00 1 145,00
XXV. Liczba akcji (szt.) 113 500 000,00 113 500 000,00 113 500 000,00 113 500 000,00
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 838,00 1 633,00 183,00 365,00
XXVII. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -940,00 -1 147,00 -205,00 -256,00
XXVIII. przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 424,00 3 169,00 -311,00 708,00
XXIX. Przepływy pieniężne razem -1 526,00 3 655,00 -333,00 817,00
XXX. Srodki pieniężne na koniec okresu 4 286,00 5 812,00 936,00 1 299,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2594003XN1YW7FMB5Z63-2021-12-31-pl.zip2594003XN1YW7FMB5Z63-2021-12-31-pl.zip
2594003XN1YW7FMB5Z63-2021-12-31-pl.zip.xades2594003XN1YW7FMB5Z63-2021-12-31-pl.zip.xades
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_TermoRex_za_2021r.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_TermoRex_za_2021r.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_TermoRex_za_2021r.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_TermoRex_za_2021r.xhtml.xades
sprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2021.xhtmlsprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2021.xhtml
sprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2021.xhtml.XAdESsprawozdanie_z_badania_GK_Termo_Rex_2021.xhtml.XAdES
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_skonsolidowanego_sprawozdania_Grupy_TermRex.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_skonsolidowanego_sprawozdania_Grupy_TermRex.xhtml
Wybrane_dane_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_TermoRex_SA.xhtmlWybrane_dane_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_TermoRex_SA.xhtml
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_TermoRex SA_z_oceny_sprawozdan_finansowych.xhtmlSprawozdanie_Rady_Nadzorczej_TermoRex SA_z_oceny_sprawozdan_finansowych.xhtml
Oswiadczenie_Zarzadu_TermoRex_SA_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_TermoRex_SA_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_TermoRex_w_sprawie_firmy_audytorskiej.xhtml
List_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtmlList_Prezesa_do_akcjonariuszy.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki