REKLAMA
PIT 2023

TENDERHUT S.A.: wyniki finansowe

2023-11-22 17:53
publikacja
2023-11-22 17:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_okresowy_TH_Group_Q3_2023final.AH[41].pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody z działalności kontynuowanej 43 225 51 668 9 443 11 021
II. Zysk / strata z działalności operacyjnej -9 004 1 053 -1 967 225
III. EBITDA* -8 234 1 804 -1 799 385
IV. Zysk / strata przed opodatkowaniem -9 379 1 969 -2 049 420
V. Zysk / strata z działalności kontynuowanej -8 830 797 -1 929 170
VI. Zysk / strata dotyczący grupy aktywów do zbycia -947 258 -207 55
VII. Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -8 635 1 626 -1 886 347
VIII. Zysk /strata netto na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (zł / EUR) -4,22 0,81 -0,92 0,17
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 836 -480 -2 367 -102
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 736 -8 485 -379 -1 810
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 343 1 357 1 167 289
XII. Przepływy pieniężne netto – razem -7 228 -7 608 -1 579 -1 623
XIII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - stan na: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XIV. Aktywa / Pasywa razem 36 521 47 561 7 878 10 141
XV. Aktywa trwałe 20 423 18 917 4 406 4 034
XVI. Aktywa obrotowe 16 097 28 644 3 472 6 108
XVII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży - 2 509 - 535
XVIII. Kapitał własny 22 908 34 810 4 942 7 422
XIX. Zobowiązania razem 13 613 12 751 2 937 2 719
XX. Zobowiązania długoterminowe 376 740 81 158
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 238 12 011 2 856 2 561
XXII. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - 1 171 - 250*EBITDA
- zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację.  
  
Średnie
kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i
porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez
NBP w szczególności: 
-
dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia
do 30
września 2023
roku – 4,5773
EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30
września 2022
roku – 4,6880
EUR/PLN;  
-
dla pozycji aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego
przez Narodowy Bank Polski na
dzień 30
września 2023
roku – 4,6356
EUR/PLN
oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku – 4,6899 EUR/PLW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport okresowy TH Group_Q3_2023final.AH[41].pdfRaport okresowy TH Group_Q3_2023final.AH[41].pdf Raport okresowy za 3 kwartał 2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki