REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

2022-06-13 15:33
publikacja
2022-06-13 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-13
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. (”Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o następującej treści:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3 400,90 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 34 009 (słownie: trzydziestu czterech tysięcy dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcje”).
3. Akcje pokryte zostaną wkładem pieniężnym a cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy).
4. Akcje uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.
5. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021r., poz. 328) oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w drodze złożenia ofert skierowanych przez Zarząd Spółki albo Radę Nadzorczą Spółki (w odniesieniu do osób pełniących w chwili składania oferty funkcje w Zarządzie Spółki) do osób znajdujących się na Liście Uczestników Programu (zgodnie z definicją zwartą w regulaminie programu motywacyjnego („Program”) ustanowionego na podstawie Uchwały w Sprawie Programu („Regulamin”), których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej). Liczba osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości prawa poboru Akcji, z zastrzeżeniem, że uprawnionymi do objęcia Akcji są osoby znajdujące się na Liście Uczestników Programu, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, leży w interesie Spółki, gdyż Program ma za zadanie (i) zapewnić kluczowym dla rozwoju Grupy osobom partycypację w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz (ii) trwale związać z Grupą Uczestników Programu. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Grupy, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia Akcji.
8. Oferta objęcia Akcji zostanie złożona poszczególnym osobom znajdującym się na Liście Uczestników Programu, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
9. Objęcie Akcji następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu Akcji, po otrzymaniu oferty objęcia Akcji, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii C objętych w granicach limitu określonego w § 1 ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii C. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.
§ 2
Szczegółowe warunki emisji Akcji, w tym szczegółowe informacje dotyczące:
1) składania oświadczeń o objęciu Akcji i wzory dokumentów;
2) opłacania Akcji;
3) wydawania Akcji;
4) deponowania Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym terminy i obowiązki z tym związane;
- zostały określone w Regulaminie i mają zastosowanie do Akcji.
§ 3
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 733.579,20 zł (słownie: siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu złotych i dwudziestu groszy) i dzieli się na:
1) 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 76 783 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
3) nie więcej niż 34 009 (trzydzieści cztery tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-13 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2022-06-13 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki