REKLAMA
PIT 2023

SYNTHAVERSE SA: wyniki finansowe

2023-11-22 18:44
publikacja
2023-11-22 18:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sve-30092023-sprawozdanie-finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 38 459 36 081 8 402 7 696
II. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 2 449 5 474 535 1 168
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 620 4 997 354 1 066
IV. Zysk (strata) netto 890 3 510 194 749
V. EBITDA 7 444 10 169 1 626 2 169
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 812 1 118 -1 707 238
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 827 -19 810 -11 104 -4 226
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 376 7 681 8 384 1 638
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -20 263 -11 011 -4 427 -2 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,05 0,00 0,01
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,05 0,00 0,01
XII. Dane odpowiednio na dzień 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XIII. Aktywa razem 226 900 163 099 48 947 34 777
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 708 57 539 25 824 12 269
XV. Zobowiazania długoterminowe 87 948 33 053 18 972 7 048
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 31 760 24 486 6 851 5 221
XVII. Kapitał własny 107 192 105 560 23 124 22 508
XVIII. Kapitał akcyjny 120 204 119 462 25 931 25 472
XIX. Średnia ważona liczba akcji w tys. szt. 70 260 65 384 70 260 65 384
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,53 1,61 0,33 0,34
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,53 1,61 0,33 0,34
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sve-30092023-sprawozdanie-finansowe.pdfsve-30092023-sprawozdanie-finansowe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-11-22 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki