REKLAMA

SYGNITY: wyniki finansowe

2022-08-11 17:40
publikacja
2022-08-11 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_SGN_Q322.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 865 152 819 34 454 33 550
II. Zysk z działalności operacyjnej 20 878 39 551 4 500 8 683
III. Zysk przed opodatkowaniem 19 880 43 655 4 285 9 584
IV. Zysk netto 22 581 37 644 4 867 8 265
V. Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 0,99 1,67 0,21 0,37
VI. Średnia ważona liczba akcji 22 713 22 567 22 713 22 567
VII. Całkowite dochody ogółem 22 581 37 644 4 867 8 265
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 844 8 672 9 449 1 904
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 754) (1 794) (1 456) (394)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 080) (30 217) (3 250) (6 634)
XI. Stan na 30.06.2022 Stan na 30.09.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 30.09.2021
XII. Aktywa obrotowe razem 106 127 90 230 22 674 19 476
XIII. Aktywa trwałe razem 186 444 188 857 39 833 40 764
XIV. Suma aktywów 292 571 279 087 62 507 60 240
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 91 673 88 657 19 585 19 136
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 35 998 48 788 7 691 10 531
XVII. Kapitały własne razem 164 900 141 642 35 231 30 573
XVIII. Suma pasywów 292 571 279 087 62 507 60 240
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 904 131 690 29 721 28 911
XX. Zysk z działalności operacyjnej 22 976 39 878 4 952 8 755
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 21 945 43 951 4 730 9 649
XXII. Zysk netto 25 065 38 027 5 402 8 349
XXIII. Zysk netto przypadający na jedną akcję 1,10 1,69 0,24 0,37
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 22 713 22 567 22 713 22 567
XXV. Całkowity zysk ogółem 25 065 38 027 5 402 8 349
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 805 9 367 7 717 2 056
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 287) 393 (493) 86
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 891) (29 939) (3 209) (6 573)
XXIX. Stan na 30.06.2022 Stan na 30.09.2021 Stan na 30.06.2022 Stan na 30.09.2021
XXX. Aktywa obrotowe razem 93 862 74 234 20 053 16 023
XXXI. Aktywa trwałe razem 210 711 214 301 45 018 46 256
XXXII. Suma aktywów 304 573 288 535 65 071 62 280
XXXIII. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 86 399 83 157 18 459 17 949
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe razem 35 407 48 355 7 565 10 437
XXXV. Kapitały własne razem 182 767 157 023 39 048 33 893
XXXVI. Suma pasywów 304 573 288 535 65 071 62 280

W celu przeliczenia
pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 30 czerwca
2022 roku oraz 30 września 2021 roku, użyto średniego kursu NBP
obowiązującego dla euro w tych dniach.


Pozycje rachunku
zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za trzy kwartały roku obrotowego 2021/2022
zakończone 30 czerwca 2022 roku i za trzy kwartały roku obrotowego 
2020/2021 zakończone 30 czerwca 2021 roku przeliczono po średnim kursie
wymiany za dany okres. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji
bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższe zestawienie:


- Bilans


4,6806 PLN -
30.06.2022


4,6329 PLN -
30.09.2021


- Rachunek zysków
i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów
pieniężnych


4,6400 PLN - za
trzy kwartały roku obrotowego 2021/2022


4,5549 PLN - za
trzy kwartały roku obrotowego 2020/2021


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_GK_SGN_Q322.pdfSSF_GK_SGN_Q322.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe GK SGN 9M 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-11 Maciej Różycki Prezes Zarządu
2022-08-11 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2022-08-11 Inga Jędrzejewska Wiceprezes Zarządu ds.Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki