REKLAMA

SYGNITY: wyniki finansowe

2020-08-13 07:54
publikacja
2020-08-13 07:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_SGN_Q320.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2019-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-10-01 do 2019-06-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 178 461 178 888 40 671 41 656
II. Zysk z działalności operacyjnej 30 291 26 431 6 903 6 155
III. Zysk przed opodatkowaniem 24 346 25 171 5 548 5 861
IV. Zysk netto 21 697 19 819 4 945 4 615
V. Zysk netto przypadający na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,95 0,22 0,22
VI. Średnia ważona liczba akcji 22 567 20 900 22 567 20 900
VII. Całkowite dochody ogółem 21 697 19 783 4 945 4 607
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 151 (6 646) 8 467 (1 548)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 345) (1 398) (307) (326)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 794) (6 123) (4 739) (1 426)
XI. Stan na 30.06.2020 Stan na 30.09.2019 Stan na 30.06.2020 Stan na 30.09.2019
XII. Aktywa obrotowe razem 97 390 81 136 21 807 18 551
XIII. Aktywa trwałe razem 202 202 191 807 45 276 43 856
XIV. Suma aktywów 299 592 272 943 67 083 62 407
XV. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 111 438 129 552 24 953 29 621
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 101 206 77 634 22 661 17 751
XVII. Kapitały własne razem 86 948 65 757 19 469 15 035
XVIII. Suma pasywów 299 592 272 943 67 083 62 407
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 621 158 923 35 694 37 007
XX. Zysk z działalności operacyjnej 27 295 23 546 6 220 5 483
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 20 994 22 045 4 784 5 133
XXII. Zysk netto 17 428 19 214 3 972 4 474
XXIII. Zysk netto przypadający na jedną akcję 0,77 0,92 0,18 0,21
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 22 567 20 900 22 567 20 900
XXV. Całkowity zysk ogółem 17 428 19 214 3 972 4 474
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 345 (7 508) 7 827 (1 748)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 166) (1 271) (266) (296)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 527) (6 110) (4 678) (1 423)
XXIX. Stan na 30.06.2020 Stan na 30.09.2019 Stan na 30.06.2020 Stan na 30.09.2019
XXX. Aktywa obrotowe razem 85 090 71 146 19 053 16 267
XXXI. Aktywa trwałe razem 225 269 216 601 50 441 49 525
XXXII. Suma aktywów 310 359 287 747 69 494 65 792
XXXIII. Zobowiązanie krótkoterminowe razem 105 711 123 591 23 670 28 258
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe razem 100 896 77 297 22 592 17 674
XXXV. Kapitały własne razem 103 752 86 859 23 232 19 860
XXXVI. Suma pasywów 310 359 287 747 69 494 65 792


W celu
przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na
dzień 30 czerwca 2020 roku oraz 30 września 2019  roku, użyto średniego
kursu NBP obowiązującego dla euro w tych dniach.Pozycje
rachunku zysków i strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za okres 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020
zakończone 30 czerwca 2020 roku oraz za okres 9 miesięcy roku obrotowego
2018/2019 zakończone 30 czerwca 2019 przeliczono po średnim kursie
wymiany za dany okres. Kursy
walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i
strat, zestawienia całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów
pieniężnych przedstawia poniższezestawienie:


- Bilans


4,4660 PLN -
30.06.2020


4,3736 PLN -
30.09.2019


- Rachunek zysków
i strat, zestawienie całkowitych dochodów, rachunek przepływów
pieniężnych


4,3879 PLN - 9
miesięcy roku obrotowego 2019/2020

4,2944 PLN - 9
miesięcy roku obrotowego 2018/2019
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_GK_SGN_Q320.pdfSSF_GK_SGN_Q320.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe GK SGN 9M 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-13 Bogdan Zborowski Prezes Zarządu
2020-08-13 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2020-08-13 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki