REKLAMA

SUNEX S.A.: wyniki finansowe

2021-04-12 17:08
publikacja
2021-04-12 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_badania_SUNEX_SA.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2020_SUNEX_SA.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu__2020_SUNEX_SA.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_SZD_i_SF_2020_SUNEX_SA.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
RSF_i_Wprowadzenie_do_RSF_2020_SUNEX_SA.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SUNEX_SA_SF2020_12042021.xml  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SUNEX_SA_SF2020_12042021.xml.xades  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacje_dodatkowe_2020_SUNEX_SA.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84 551 62 210 18 897 14 461
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 027 4 725 2 241 1 098
III. Zysk (strata) brutto 8 158 4 444 1 823 1 033
IV. Zysk (strata) netto 6 474 3 475 1 447 808
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 018 1 626 1 122 378
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 080 -12 827 -1 135 -2 982
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 561 11 256 349 2 617
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 499 55 335 13
IX. Aktywa, razem 75 610 62 443 16 384 14 663
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 288 36 182 9 380 8 496
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 387 7 384 2 251 1 734
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 835 23 996 5 815 5 635
XIII. Kapitał własny 32 322 26 261 7 004 6 167
XIV. Kapitał zakładowy 16 233 16 233 3 518 3 812
XV. Liczba akcji (w szt.) 20 291 535 4 058 307 20 291 535 4 058 307
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,32 0,86 0,07 0,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,86 0,07 0,20
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,59 6,47 0,35 1,52
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,59 6,47 0,35 1,52
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,09 0,02 0,02


Dane finansowe dotyczące bilansu na
31.12.2020 r. i 31.12.2019 r. zostały przeliczone według średniego kursu
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, wynoszącego kolejno
 4,6148 PLN /EUR i 4,2585 PLN /EUR.Tabela
nr  255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.Tabela nr
251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 r.Dane finansowe
dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku  przepływów pieniężnych
za 2020 r. i za 2019 r. zostały przeliczone  według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów wymiany ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj. 12
miesięcy 2020 r. oraz 12 miesięcy 2019 r.Średni
kurs  EUR  w 2020 r. wyniósł 4,4742 PLNŚredni
kurs  EUR  w 2019 r. wyniósł 4,3018 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Nie dotyczy.
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Sprawozdanie_z_badania_SUNEX_SA.pdfSprawozdanie_z_badania_SUNEX_SA.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Nie dotyczy.
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdfOswiadczenie_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdf Oświadczenie Zarządu SUNEX S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2020_SUNEX_SA.pdfInformacja_Zarzadu_w_sprawie_firmy_audytorskiej_2020_SUNEX_SA.pdf Informacja Zarządu SUNEX S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_ 2020_SUNEX_SA.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_ 2020_SUNEX_SA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej SUNEX S.A. w sprawie Komitetu Audutu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdfList_Prezesa_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdf List Prezesa Zarządu SUNEX S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdfSprawozdanie_Zarzadu_2020_SUNEX_SA.pdf Sprawozdanie Zarządu SUNEX S.A.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadczenie o stosowaniu ładu
korporacyjnego jest zawarte w Sprawozdaniu Zarządu SUNEX S.A.


Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Nie dotyczy.
Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Nie dotyczy.
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_SZD_i SF_2020_SUNEX_SA.pdfOcena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_SZD_i SF_2020_SUNEX_SA.pdf Ocena Rady Nadzorczej SUNEX S.A.

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Nie dotyczy.
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
RSF_i_Wprowadzenie_do_RSF_2020_SUNEX_SA.pdfRSF_i_Wprowadzenie_do_RSF_2020_SUNEX_SA.pdf Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego
SUNEX_SA_SF2020_12042021.xmlSUNEX_SA_SF2020_12042021.xml Sprawozdanie finansowe SUNEX S.A. - plik XML
SUNEX_SA_SF2020_12042021.xml.xadesSUNEX_SA_SF2020_12042021.xml.xades Sprawozdanie finansowe SUNEX S.A. - plik XADES

BILANS
Noty w tys.
2020 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 43 989 38 039
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 6 331 5 834
- wartość firmy 2 137 2 364
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 34 992 29 518
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 1 710 2 087
4.1. Nieruchomości 1 062 1 079
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 648 1 008
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 587 715
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 61 293
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 61 61
- udzielone pożyczki 0 232
c) w pozostałych jednostkach 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 956 600
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 823 492
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 133 108
II. Aktywa obrotowe 31 272 24 055
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 12 989 11 086
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 15 582 10 322
2.1. Od jednostek powiązanych 13 851 8 810
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 3 37
2.3. Od pozostałych jednostek 1 728 1 475
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 452 769
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 2 452 769
a) w jednostkach powiązanych 133 22
b) w pozostałych jednostkach 704 631
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 615 116
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 249 1 878
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 349 349
A k t y w a r a z e m 75 610 62 443
PASYWA
I. Kapitał własny 32 322 26 261
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 16 233 16 233
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 5 450 5 450
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> -5 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 3 069 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 101 1 101
6. Zysk (strata) netto 6 474 3 475
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA> 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 288 36 182
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 1 285 1 917
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 875 766
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 366 248
a) długoterminowa 77 100
b) krótkoterminowa 289 148
1.3. Pozostałe rezerwy 44 903
a) długoterminowe 26 26
b) krótkoterminowe 18 877
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 10 387 7 384
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 10 387 7 384
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 26 835 23 996
3.1. Wobec jednostek powiązanych 22 22
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 26 779 23 950
3.4. Fundusze specjalne 34 24
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 4 781 2 885
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 781 2 885
a) długoterminowe 4 341 2 532
b) krótkoterminowe 440 353
P a s y w a r a z e m 75 610 62 443
Wartość księgowa 32 322 26 261
Liczba akcji (w szt.) 20 291 535 4 058 307
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 1,59 6,47
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 291 535 4 058 307
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 1,59 6,47
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2020 2019
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 0 5 236
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 3 000
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- hipoteki 0 3 000
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 2 236
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- hipoteki 0 2 236
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 8 773 14 149
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 4 991 4 621
- udzielonych gwarancji i poręczeń 4 991 4 621
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 3 782 9 528
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
- weksle własne 3 782 9 528
3. Inne (z tytułu) 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 8 773 19 385

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 551 62 210
- od jednostek powiązanych 23 385 14 678
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 58 461 44 992
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 26 090 17 218
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 67 238 51 147
- jednostkom powiązanym 19 400 12 139
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 46 928 37 722
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 310 13 425
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 313 11 063
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 4 172 3 481
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 2 948 2 568
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 193 5 014
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 519 1 478
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 861 507
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 84 327
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 574 644
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 685 1 767
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 319 466
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 1 351 1 301
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 027 4 725
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 83 404
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 38 150
- od jednostek powiązanych 19 29
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 45 254
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 1 952 685
1. Odsetki w tym: 327 373
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 1 625 312
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 8 158 4 444
XIV. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 1 684 969
a) część bieżąca 1 906 940
b) część odroczona -222 29
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA> 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 6 474 3 475
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 474 3 475
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 291 535 4 058 307
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,32 0,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 291 535 4 058 307
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,32 0,86
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2020 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 26 261 23 150
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 261 23 150
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 450 5 284
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 166
a) zwiększenia (z tytułu) 0 166
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 127
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 39
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 450 5 450
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -7 2
a) zwiększenia (z tytułu) 0 2
- różnice kursowe z przeliczenia zakładu zagranicznego 0 2
b) zmniejszenia (z tytułu) 7 0
- zbycia środków trwałych 0 0
- różnice kursowe z przeliczenia zakładu zagranicznego 7 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -5 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 069 0
a) zwiększenia (z tytułu) 3 069 0
- podział zysku 3 069 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 069 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 576 1 632
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 576 1 632
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 576 1 632
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 475 531
- podział zysku na kapitał zapasowy 0 166
- wypłata dywidendy 406 365
- podział zysku na kapitał rezerwowy 3 069 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 101 1 101
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 101 1 101
6. Wynik netto 6 474 3 475
a) zysk netto 6 474 3 475
b) strata netto 0 0
c) odpisy z zysku 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 322 26 261
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 322 26 261

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2020 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 474 3 475
II. Korekty razem -1 456 -1 849
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 2 258 1 920
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 661 -91
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 255 271
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 15 0
6. Zmiana stanu rezerw -632 296
7. Zmiana stanu zapasów -1 903 -2 951
8. Zmiana stanu należności -5 260 -2 058
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 063 313
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -924 487
11. Inne korekty 11 -36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 018 1 626
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 214 96
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 021 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 193 96
a) w jednostkach powiązanych 28 34
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 5 5
- odsetki 23 29
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 165 62
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 61 18
- odsetki 104 44
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 6 294 12 923
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 192 12 923
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 102 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 080 -12 827
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 14 208 13 624
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 11 711 13 533
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 2 497 91
II. Wydatki 12 647 2 368
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 406 365
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 11 622 1 520
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 314 154
8. Odsetki 293 329
9. Inne wydatki finansowe 12 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 561 11 256
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 499 55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 499 55
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 116 61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 615 116
- o ograniczonej możliwości dysponowania 886 80
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2020 2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 3 651 2 818
b) wartość firmy 2 137 2 364
c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 543 652
- oprogramowanie komputerowe 50 78
d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 6 331 5 834


Roczne stawki amortyzacyjne dla :-
kosztów prac rozwojowych: 1,76 % - 50,00 %- wartości firmy:
5,00 %


Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 544 4 539 1 498 395 0 0 11 581
b) zwiększenia (z tytułu) 1 645 0 68 0 0 21 1 734
- nabycie 1 645 0 68 0 0 21 1 734
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 21 21
- inne 0 0 0 0 0 21 21
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 189 4 539 1 566 395 0 0 13 294
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 726 2 175 846 317 0 0 5 747
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 812 227 177 28 0 0 1 216
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 3 538 2 402 1 023 345 0 0 6 963
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0
- zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 3 651 2 137 543 50 0 0 6 331

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 6 331 5 834
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Wartości niematerialne i prawne, razem 6 331 5 834

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2020 2019
a) środki trwałe, w tym: 29 966 16 605
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 766 2 241
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14 440 10 943
- urządzenia techniczne i maszyny 11 756 2 816
- środki transportu 625 212
- inne środki trwałe 379 393
b) środki trwałe w budowie 5 016 12 091
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 10 822
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 34 992 29 518

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 550 14 100 7 725 1 290 904 26 569
b) zwiększenia (z tytułu) 557 3 845 9 934 581 88 15 005
- nabycie 557 3 845 9 934 581 88 15 005
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 649 16 10 675
- likwidacja 0 0 84 0 0 84
- sprzedaż 0 0 565 16 10 591
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 3 107 17 945 17 010 1 855 982 40 899
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 309 3 157 4 909 1 078 511 9 964
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 32 348 406 164 92 1 042
g) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 61 12 0 73
- likwidacji ŚT 0 0 45 0 0 45
- sprzedaży ŚT 0 0 16 12 0 28
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 341 3 505 5 254 1 230 603 10 933
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0
- zwiększenia 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenia 0 0 0 0 0 0
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 2 766 14 440 11 756 625 379 29 966

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 28 438 16 330
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 528 275
- z tytułu leasingu 1 528 275
Środki trwałe bilansowe, razem 29 966 16 605

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2020 2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
- od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0
- od innych jednostek (z tytułu) 0 0
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0
- od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
- od innych jednostek (z tytułu) 0 0
Należności długoterminowe netto 0 0
d) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
Należności długoterminowe brutto 0 0


Należności długoterminowe nie występują.


ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0


Należności długoterminowe nie występują.


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0


Należności długoterminowe nie występują.


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Należności długoterminowe, razem 0 0


Należności długoterminowe nie występują.


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 1 079 1 067
b) zwiększenia (z tytułu) 0 30
- aktualizacji 0 12
- nabycia 0 18
c) zmniejszenia (z tytułu) 17 18
- aktualizacji 17 18
d) stan na koniec okresu 1 062 1 079

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0


Inwestycje długoterminowe w postaci wartości
niematerialnych i prawnych nie występują.


DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 587 715
aa) w jednostkach zależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
ab) w jednostce dominującej 587 715
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0
- udzielone pożyczki 587 715
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 61 293
ba) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
bc) w innych jednostkach 61 293
- udziały lub akcje 61 61
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 232
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c) w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0
ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
cb) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
cc) w pozostałych jednostkach 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 648 1 008

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2020 2019
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- jednostek zależnych 0 0
- jednostek współzależnych 0 0
- jednostek stowarzyszonych 0 0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- jednostek zależnych 0 0
- jednostek współzależnych 0 0
- jednostek stowarzyszonych 0 0
Nie dotyczy.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
Nie dotyczy.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
Nie dotyczy.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
Nie dotyczy.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
Nie dotyczy.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
Nie dotyczy.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
Nie dotyczy.
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 1 008 1 621
b) zwiększenia (z tytułu) 0 33
- naliczone odsetki 0 30
- wycena na dzień bilansowy 0 3
c) zmniejszenia (z tytułu) 360 646
- spłata udzielonych pożyczek - odsetki 0 1
- przekwalifikowanie na krótkoterminowe 347 642
- wycena na dzień bilansowy 13 3
d) stan na koniec okresu 648 1 008

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Nie dotyczy.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Nie dotyczy.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1. Polska Ekologia Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 349 12 932 12 881 2,71 2,71 0 0
2. VESSUN Sp. z o.o. ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 61 2 873 2 750 8,65 8,65 0 0


Spółka w Bilansie prezentuje posiadane
udziały w jednostce dominującej - Polska Ekologia Sp. z o.o. - w pozycji
"Udziały własne".


Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 648 1 008
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 648 1 008

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 61 61
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 61 61
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
- wartość na początek okresu 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 61 61
Wartość na początek okresu, razem 61 61
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 61 61

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 587 947
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 587 947

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0
Nie dotyczy.

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0
Nie dotyczy.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł 0 0
Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0
Nie dotyczy.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 492 418
a) odniesionych na wynik finansowy 379 304
- z tytułu powstania różnic przejściowych 379 304
b) odniesionych na kapitał własny 113 113
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 492 164
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 492 164
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 161 90
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 161 69
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 21
- z tytułu wykorzystania straty podatkowej 0 21
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 823 492
a) odniesionych na wynik finansowy 710 379
b) odniesionych na kapitał własny 113 113
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0


Specyfikacja ujemnych różnic przejściowych
między wskazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a
ich wartością podatkową znajduje się w Dodatkowych informacjach i
objaśnieniach do rocznego sprawozdania finansowego.


Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 133 108
- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0
- koszty uzyskania certyfikatów 40 49
- pozostałe 93 60
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 133 108

ZAPASY w tys.
2020 2019
a) materiały 6 174 5 034
b) półprodukty i produkty w toku 2 085 1 284
c) produkty gotowe 2 700 2 629
d) towary 1 775 1 334
e) zaliczki na dostawy i usługi 255 805
Zapasy, razem 12 989 11 086

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych 13 851 8 810
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13 851 8 810
- do 12 miesięcy 13 851 8 810
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 3 37
- z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 3 37
- do 12 miesięcy 3 37
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- dochodzone na drodze sądowej 0 0
- inne 0 0
c) należności od pozostałych jednostek 1 728 1 475
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 564 636
- do 12 miesięcy 564 636
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 925 594
- dochodzone na drodze sądowej 11 11
- inne 228 234
Należności krótkoterminowe netto, razem 15 582 10 322
d) odpisy aktualizujące wartość należności 110 757
Należności krótkoterminowe brutto, razem 15 692 11 079

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 13 851 8 810
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 13 851 8 810
b) inne, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 13 851 8 810
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 13 851 8 810

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 37
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 3 37
b) inne, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostkek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 3 37
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 3 37

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 564 636
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 564 636
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 925 594
c) inne, w tym: 228 234
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 228 234
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 11 11
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 11 11
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 1 728 1 475
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 110 757
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 1 838 2 232

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 757 1 051
a) zwiększenia (z tytułu) 41 51
b) zmniejszenia (z tytułu) 688 345
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 110 757

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 15 400 10 702
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 292 377
b1. w walucie w tys. EUR 64 88
po przeliczeniu na tys. zł 292 377
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 15 692 11 079

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 2 403 2 216
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 803 2 068
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 116 0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
e) powyżej 1 roku 0 0
f) należności przeterminowane 6 099 5 198
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 14 421 9 482
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 3 0
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 14 418 9 482


Wszystkie wykazane struktury wiekowe
należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży.


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 2 419 2 229
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 536 2 732
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 141 201
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 36
e) powyżej 1 roku 1 0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 6 099 5 198
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 3 0
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 6 096 5 198

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”


Na dzień bilansowy kwota należności
dochodzonych przez Spółkę na drodze sądowej wynosi 119 129,73 PLN, w tym
wartość 107 755,01 PLN objęta jest odpisem aktualizującym. Wartość netto
należności dochodzonych przez Spółkę na drodze sądowej na dzień
bilansowy 31.12.2020 r.  wynosi 11 374,72 PLN.Zgodnie
z polityką rachunkowości firmy oraz decyzją Zarządu Spółka w roku 2020
dokonała odpisu aktualizacyjnego na należności dochodzone na drodze
sądowej w wysokości 41 281,80 PLN.Spółka
nie dokonała odpisów dotyczących należności od jednostek powiązanych
oraz od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
oraz nie ma należności od tych podmiotów dochodzonych na drodze sądowej.Na
dzień bilansowy łączna wartość należności krótko- i długoterminowych
przeterminowanych z tytułu dostaw i usług wynosi 6 099 044,53 PLN, w tym:-
kwota 2 623,47 PLN to wartość należności objętych odpisem aktualizującym,-
kwota 6 096 421,06 PLN to wartość należności, które nie zostały objęte
odpisem aktualizującym.


Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach zależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
b) w jednostkach współzależnych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 0 0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
f) w jednostce dominującej 133 22
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 133 22
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
g) w pozostałych jednostkach 704 631
- udziały lub akcje 0 0
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
- dłużne papiery wartościowe 0 0
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
- udzielone pożyczki 704 631
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 615 116
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 615 116
- inne środki pieniężne 0 0
- inne aktywa pieniężne 0 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 452 769

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 2 300 736
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 152 33
b1. w walucie w tys. EUR 33 8
po przeliczeniu na tys. zł 152 33
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 2 452 769

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0
a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
c1)..... 0 0
- wartość godziwa 0 0
- wartość rynkowa 0 0
- wartość według cen nabycia 0 0
c2)..... 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 0 0
Wartość na początek okresu, razem 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 837 653
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 837 653

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 1 463 83
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 152 33
b1. w walucie w tys. EUR 33 8
po przeliczeniu na tys. zł 152 33
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 1 615 116

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
b1. w walucie 0 0
po przeliczeniu na tys. zł 0 0
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 249 1 878
- stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0
- opłacone ubezpieczenia 20 13
- koszty uzyskania certyfikatów 43 51
- koszty prac rozwojowych 69 1 760
- inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne 117 54
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 249 1 878

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
6 973 349 349 długoterminowa inwestycja


W pozycji "Udziały własne" Spółka wykazuje
udziały posiadane w jednostce dominującej, nabyte przed objęciem
kontroli przez Polską Ekologię Sp. z o.o. W 2020 r. nie było zmian w
stanie akcji własnych.


Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa
Nie dotyczy.

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


W 2020 roku Spółka dokonała odpisów
aktualizujących na należności krótkoterminowe i na zapasy.
Zaktualizowana została również wartość nieruchomości inwestycyjnych.Wszystkie
operacje dotyczące odpisów aktualizujących, prócz wykorzystania odpisu
na należności zawiązanego w latach poprzednich, zostały odniesione na
wynik roku 2020.Szczegółowy opis zmian w wartości odpisów
aktualizujących zamieszczono w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach
do rocznego sprawozdania finansowego.


Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne, uprzywilejowane co do głosu
na walnym zgromadzeniu:
2 głosy na jedną akcję
brak 5 000 000 4 000 aport 18.01.2011 tak
B zwykłe, na okaziciela brak brak 13 750 000 11 000 aport 18.01.2011 tak
B zwykłe, na okaziciela brak brak 1 250 000 1 000 gotówka / aport 18.01.2011 tak
B zwykłe, na okaziciela brak brak 154 035 123 gotówka 06.10.2011 tak
B zwykłe, na okaziciela brak brak 137 500 110 gotówka 06.10.2011 tak
Liczba akcji, razem 20 291 535
Kapitał zakładowy, razem 16 233
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,80

W dniu 30.06.2020 r. Walne
Zgromadzenie SUNEX S.A. podjęło Uchwałę nr 22/VI/2020 w sprawie obniżenia
wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału
zakładowego Spółki (split akcji) i zmiany Statutu Spółki, na podstawie
której Spółka przeprowadza operację podziału akcji. Po zakończeniu
operacji nastąpiła zmiana wartości nominalnej akcji na 0,80 zł w miejsce
dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 4,00 PLN
oraz proporcjonalne zwiększenie ogólnej liczby akcji. W dniu 07.08.2020 r.
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrował uchwalone przez Walne Zgromadzenie Zmiany w Statucie.
Zgodnie z wnioskiem SUNEX S.A. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w dniu 08.09.2020 r. postanowił dokonać wymiany akcji SUNEX S.A i
wyznaczyć dzień podziału na 15 września 2020 r. Począwszy od tego dnia na
rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. notowanych jest
15 291 535 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej
0,80 PLN. 5 000 000 akcji pozostało akcjami imiennymi nie będącymi
przedmiotem obrotu na giełdzie GPW.Informację
dotyczącą struktury kapitału podstawowego zawarto w Dodatkowych
informacjach i objaśnieniach.


Zgodnie z Uchwałą nr 21/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z dnia 30.06.2020 r.
wprowadzono zmianę w
Statucie Spółki dotyczącą możliwości podwyższenia kapitału zakladowego.
Zgodnie ze Statutem w terminie do dnia 30.06.2023 r. Zarząd upoważniony
jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00
PLN.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2020 2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 310 310
b) utworzony ustawowo 5 101 5 101
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 39 39
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
e) inny (wg rodzaju) 0 0
Kapitał zapasowy, razem 5 450 5 450

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2020 2019
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
- z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych -5 2
e) inny (wg rodzaju) 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -5 2

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2020 2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową 3 069 0
- utworzony z podziału zysku 3 069 0
b) na akcje (udziały) własne 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 3 069 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 766 663
a) odniesionej na wynik finansowy 739 636
- z tytułu powstania różnic przejściowych 739 636
b) odniesionej na kapitał własny 27 27
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
2. Zwiększenia 248 293
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 248 293
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
3. Zmniejszenia 139 190
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 139 190
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 875 766
a) odniesionej na wynik finansowy 848 739
- z tytułu powstania różnic przejściowych 848 739
b) odniesionej na kapitał własny 27 27
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0


Informacja dotycząca dodatnich różnic
przejściowych między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
i pasywów a ich wartością podatkową znajduje się w Dodatkowych
informacjach i objaśnieniach do rocznego sprawozdania finansowego.


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 100 77
b) zwiększenia (z tytułu) 1 29
- na świadczenia emerytalne lub podobne 1 29
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 24 6
- na świadczenia emerytalne i podobne 24 6
e) stan na koniec okresu 77 100

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 148 7
b) zwiększenia (z tytułu) 280 142
- na świadczenia emerytalne i podobne 280 142
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 139 1
- na świadczenia emerytalne i podobne 139 1
e) stan na koniec okresu 289 148

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 26 52
- naprawy gwarancyjne 26 52
b) zwiększenia (z tytułu) 0 2
- naprawy gwarancyjne 0 2
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 28
e) stan na koniec okresu 26 26

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 877 822
- naprawy gwarancyjne 18 27
- na pewne lub prawdopodobne straty w operacji w toku 472 603
- na bonus roczny 373 192
- inne rezerwy 14 0
b) zwiększenia (z tytułu) 62 410
- naprawy gwarancyjne 0 1
- na pewne lub prawdopodobne straty w operacji w toku 62 22
- na bonus roczny 0 373
- inne rezerwy 0 14
c) wykorzystanie (z tytułu) 534 192
- naprawy gwarancyjne 0 0
- na pewne lub prawdopodobne straty w operacji w toku 534 0
- bonus roczny 0 192
- inne rezerwy 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 387 163
- naprawy gwarancyjne 0 10
- na pewne lub prowdopodobne straty w operacji w toku 0 153
- bonus roczny 373 0
- inne rezerwy 14 0
e) stan na koniec okresu 18 877
- naprawy gwarancyjne 18 18
- na pewne lub prawdopodobne straty w operacji w toku 0 472
- na bonus roczny 0 373
- inne rezerwy 0 14

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0
aa) wobec jednostek zależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym 10 387 7 384
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczk 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cc) wobec innych jednostek 10 387 7 384
- kredyty i pożyczki 9 147 7 098
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- umowy leasingu finansowego 1 240 286
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem 10 387 7 384

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2020 2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat 4 481 3 103
b) powyżej 3 do 5 lat 3 562 2 483
c) powyżej 5 lat 2 344 1 798
Zobowiązania długoterminowe, razem 10 387 7 384

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 4 507 2 688
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 5 880 4 696
b1. w walucie w tys. EUR 1 274 1 110
po przeliczeniu na tys. zł 5 880 4 696
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 10 387 7 384

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
ING Bank Śląski S.A. Katowice 6 922 1 500 w tys. EUR 4 598 1 002 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 06.2027 hipoteka, cesja praw z polisy ubezp., zastaw rejestrowy
ING Bank Śląski S.A. Katowice 2 100 2 100 w tys. 1 644 1 644 w tys. WIBOR1M + marża banku 06.2027 hipoteka, cesja praw z polisy ubezp., zastaw rejestrowy
Santander Bank Polska S.A. Warszawa 245 53 w tys. EUR 17 4 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 04.2022 weksel, przewłaszcz.
Bank PEKAO S.A. Warszawa 1 113 1 113 w tys. 418 418 w tys. WIBOR1M + marża banku 09.2023 hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy, zastaw rejestrowy maszyny
Bank PEKAO S.A. Warszawa 997 216 w tys. EUR 380 82 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 09.2023 hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy, zastaw rejestrowy maszyny
ING Bank Śląski S.A. Katowice 2 400 2 400 w tys. 1 984 1 984 w tys. WIBOR1M + marża banku 11.2027 hipoteka, cesja praw z polisy ubezp.
Bank PEKAO S.A. Warszawa 835 835 w tys. 106 106 w tys. WIBOR1M + marża banku 04.2022 weksel własny in blanco, pełnomocn. do rachunków, gwarancja BGK
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Nie dotyczy.
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 22 22
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
aa) wobec jednostek zależnych 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
ab) wobec jednostki dominującej 22 22
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 1
- do 12 miesięcy 1 1
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 21 21
b) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
ba) wobec jednostek współzależnych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
bc) wobec innych jednostek 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
c) wobec pozostałych jednostek, w tym: 26 779 23 950
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cb) wobec znaczącego inwestora 0 0
- kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
- do 12 miesięcy 0 0
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0
- zobowiązania wekslowe 0 0
- inne (wg rodzaju) 0 0
cc) wobec pozostałych jednostek 26 779 23 950
- kredyty i pożyczki, w tym: 12 599 13 946
- długoterminowe w okresie spłaty 0 0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
- z tytułu dywidend 0 0
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 405 181
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10 155 6 797
- do 12 miesięcy 10 155 6 797
- powyżej 12 miesięcy 0 0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 214 20
- zobowiązania wekslowe 0 0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 652 2 350
- z tytułu wynagrodzeń 750 555
- inne (wg tytułów) 4 101
d) fundusze specjalne (wg tytułów) 34 24
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 26 835 23 996

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 13 531 13 548
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 13 304 10 448
b1. w walucie w tys. EUR 2 797 2 450
po przeliczeniu na tys. zł 12 906 10 434
w walucie w tys. USD 106 2
po przeliczeniu na tys. zł 398 7
w walucie CNY w tys. 0 14
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 7
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 26 835 23 996

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
Bank PEKAO S.A. Warszawa 8 300 8 300 w tys. 8 2 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 11.2021 hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy, zastaw rejestrowy maszyny w ramach kredytu 8 300 tys. PLN
Bank PEKAO S.A. Warszawa 8 300 8 300 w tys. 4 022 4 023 w tys. WIBOR1M + marża banku 11.2021 hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy, zastaw rejestrowy maszyny w ramach kredytu 8 300 tys. PLN
Bank PEKAO S.A. Warszawa 1 113 1 113 w tys. 243 243 w tys. WIBOR1M + marża banku 09.2023 hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy, zastaw rejestrowy maszyny
Bank PEKAO S.A. Warszawa 920 216 w tys. EUR 218 47 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 09.2023 hipoteka, zastaw rejestrowy zapasy, zastaw rejestrowy maszyny
Bank PEKAO S.A. Warszawa 835 835 w tys. 436 436 w tys. WIBOR1M + marża banku 04.2022 weksel własny in blanco, pełnomocn. do rachunków, gwarancja BGK
ING Bank Śląski S.A. Katowice 2 500 2 500 w tys. 0 0 w tys. WIBOR1M + marża banku 09.2022 hipoteka umowna, gwarancja BGK
ING Bank Śląski S.A. Katowice 500 500 w tys. 392 392 w tys. WIBOR1M + marża banku 03.2023 hipoteka umowna
ING Bank Śląski S.A. Katowice 6 922 1 500 w tys. EUR 3 970 860 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 09.2022 hipoteka umowna, gwarancja BGK w ramach kredytu 1 500 tys. EUR
ING Bank Śląski S.A. Katowice 6 922 1 500 w tys. EUR 391 85 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 01.2023 hipoteka w ramach kredytu 1 500 tys. EUR
ING Bank Śląski S.A. Katowice 6 922 1 500 w tys. EUR 404 88 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 01.2023 hipoteka w ramach kredytu 1 500 tys. EUR
ING Bank Śląski S.A. Katowice 6 922 1 500 w tys. EUR 842 182 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 06.2027 hipoteka, cesja praw z polisy ubezp., zastaw rejestrowy
ING Bank Śląski S.A. Katowice 2 100 2 100 w tys. 192 192 w tys. WIBOR1M + marża banku 06.2027 hipoteka, cesja praw z zpolisy ubezp., zastaw rejestrowy
ING Bank Śląski S.A. Katowice 2 400 2 400 w tys. 188 188 w tys. WIBOR1M + marża banku 11.2027 hipoteka, cesja praw z polisy ubezp.
ING Bank Śląski S.A. Katowice 700 700 w tys. 647 647 w tys. WIBOR1M + marża banku 07.2021 hipoteka, cesja praw z polisy ubezp.
Santander Bank Polska S.A. Warszawa 226 53 w tys. EUR 51 11 w tys. EUR EURIBOR1M + marża banku 04.2022 weksel, przewłaszcz.
Bank Millennium S.A. Warszawa 600 600 w tys. 595 595 w tys. WIBOR1M + marża banku 04.2021 weksel, gwarancja BGK
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Nie dotyczy.
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
Nie dotyczy.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0
- długoterminowe (wg tytułów) 0 0
- krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 4 781 2 885
- długoterminowe (wg tytułów) 4 341 2 532
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia, wytworzenia środków trwałych 4 341 2 532
- krótkoterminowe (wg tytułów) 440 353
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia, wytworzenia środków trwałych 440 353
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 781 2 885

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Wartość księgową na jedną akcję oblicza się
poprzez podzielenie wartości księgowej kapitału Spółki przez liczbę
wyemitownych akcji zwykłych występujących w ciągu roku obrotowego.
Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję oblicza się poprzez
podzielenie wartości księgowej kapitału Spółki za okres sprawozdawczy
przez rozwodnioną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w
ciągu okresu sprawozdawczego.


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 0 0
c) hipoteki 0 5 236
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 3 000
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 3 000
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 2 236
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 2 236
Należności warunkowe, razem 0 5 236

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
a) udzielonych gwarancji i poręczeń 4 991 4 621
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 4 991 4 621
- na rzecz jednostek zależnych 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 4 991 4 621
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 3 782 9 528
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek zależnych 0 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- na rzecz jednostek współzależnych 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 3 782 9 528
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- na rzecz znaczącego inwestora 0 0
- na rzecz innych jednostek 3 782 9 528
Zobowiązania warunkowe, razem 8 773 14 149


Szczegółowe informacje znajdują się w
Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do rocznego sprawozdania
finansowego.


Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 465 6 855
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 39 38
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 39 38
- od pozostałych jednostek 46 957 38 099
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 58 461 44 992
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 465 6 855
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 39 38
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 39 38
- od pozostałych jednostek 46 957 38 099

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 15 277 7 875
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 465 6 855
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 39 38
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 39 38
- od pozostałych jednostek 3 773 982
b) eksport 43 184 37 117
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 43 184 37 117
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 58 461 44 992
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 465 6 855
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 39 38
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 39 38
- od pozostałych jednostek 46 957 38 099

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 920 7 823
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 1
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 1
- od pozostałych jednostek 14 170 9 394
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 26 090 17 218
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 920 7 823
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 1
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 1
- od pozostałych jednostek 14 170 9 394

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 18 458 11 640
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 920 7 823
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 1
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 1
- od pozostałych jednostek 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 6 538 3 816
b) eksport 7 632 5 578
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
- od pozostałych jednostek 7 632 5 578
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 26 090 17 218
- od jednostek powiązanych, w tym: 11 920 7 823
- od jednostek zależnych 0 0
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 1
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 1
- od pozostałych jednostek 14 170 9 394

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2020 2019
a) amortyzacja 2 017 1 694
b) zużycie materiałów i energii 32 193 26 671
c) usługi obce 7 345 5 482
d) podatki i opłaty 334 280
e) wynagrodzenia 10 348 8 493
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 2 277 1 908
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 499 854
- podróże służbowe 99 157
- reklama 38 166
- koszty reprezentacji 24 19
- ubezpieczenia majątkowe 157 81
- certyfikaty 138 144
- inne 43 287
Koszty według rodzaju, razem 55 013 45 382
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 964 1 095
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 515
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 4 172 3 481
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 2 949 2 569
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 46 928 37 722

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 139 132
- inne 139 132
b) pozostałe, w tym: 1 380 1 346
- dotacje 861 507
- otrzymane i dochodzone odszkodowania 88 178
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 84 0
- sprzedaż usług 49 104
- rozwiązanie rezerw na należności 0 327
- rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych 84 23
- pozostałe 214 207
Inne przychody operacyjne, razem 1 519 1 478

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 329 139
- na niewykorzystane urlopy 275 139
- na przewidywane koszty 54 0
b) pozostałe, w tym: 1 356 1 628
- umorzenie wartości firmy 227 227
- odpisy na należności 41 52
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 0
- pozostałe koszty sprzedaży usług 18 22
- koszty windykacji, sądowe i komornicze 3 0
- koszty prac badawczych i rozwojowych 593 163
- odpis aktualizacyjny na zapasy 260 84
- koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych 0 263
- odpisanie nieściągalnych należności 14 323
- likwidacja niepełnowartościowych zapasów 16 177
- pozostałe 169 317
Inne koszty operacyjne, razem 1 685 1 767
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
c) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek 38 59
- od jednostek powiązanych, w tym: 19 29
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 19 29
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 19 30
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 19 30
od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 0
b) pozostałe odsetki 0 91
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- od jednostek zależnych 0 0
- od jednostki dominującej 0 0
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- od jednostek współzależnych 0 0
- od jednostek stowarzyszonych 0 0
- od innych jednostek 0 0
od pozostałych jednostek, w tym: 0 91
- od wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- od znaczącego inwestora 0 0
- od innych jednostek 0 91
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 38 150

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) dodatnie różnice kursowe 0 156
- zrealizowane 0 26
- niezrealizowane 0 130
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 45 98
- opłaty za udzielone poręczenie 23 23
- inne przychody finansowe 22 75
Inne przychody finansowe, razem 45 254

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) od kredytów i pożyczek 280 323
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 280 323
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 280 323
b) pozostałe odsetki 47 50
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- dla jednostek zależnych 0 0
- dla jednostki dominującej 0 0
- dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0
- dla jednostek współzależnych 0 0
- dla jednostek stowarzyszonych 0 0
- dla innych jednostek 0 0
- dla pozostałych jednostek, w tym: 47 50
- dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0
- dla znaczącego inwestora 0 0
- dla innych jednostek 47 50
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 327 373

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 1 389 0
- zrealizowane 497 0
- niezrealizowane 892 0
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
c) pozostałe, w tym: 236 312
- dopłaty pieniężne 0 101
- pozostałe koszty finansowe 236 211
Inne koszty finansowe, razem 1 625 312

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2020 2019
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
Nie dotyczy.
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Nie dotyczy.
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2020 2019
1. Zysk (strata) brutto 8 158 4 444
2. Korekty konsolidacyjne 0 0
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 906 552
- przychody zakładu zagranicznego opodatkowane w innym państwie -1 049 -7
- koszty zakładu zagranicznego opodatkowane w innym państwie 1 221 209
- koszty doliczone do podstawy opodatkowania -2 249 -1 624
- przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania -655 -926
- koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu 4 797 3 483
- dochody doliczone do podstawy opodatkowania 126 -110
- strata podatkowa za lata 2015 i 2016 0 -113
- ulga B+R -285 -360
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 10 064 4 996
5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 1 912 949
6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 912 949
- wykazany w rachunku zysków i strat 1 906 940
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0


Kwota -6 tys. PLN podatku dochodowego
wykazanego w rachunku zysków i strat dotyczy korekt podatku CIT za 2018
i 2017 rok złożonych w 2020r.


PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2020 2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 222 -8
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
- wykorzystanie straty podatkowej 0 -21
Podatek dochodowy odroczony, razem 222 -29


Kwota 222 tys. PLN zmniejsza obciążenie
wyniku podatkiem dochodowym.


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2020 2019
- ujętego w kapitale własnym 0 0
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2020 2019
- działalności zaniechanej 0 0
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0


Nie wystąpiła działalność zaniechana ani
operacje nadzwyczajne.


POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2020 2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Zysk netto za rok obrotowy od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 6 473 831,37 PLN.  Na
dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Zarząd
Spółki rozważa możliwość wypłaty dywidendy.


Jednocześnie Spółka informuje, iż
zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niezwłocznie po
podjęciu decyzji przez Zarząd o sposobie podziału wyniku za 2020 r.,
wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu
zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok
obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Zysk na jedną akcję zwykłą
obliczono, jako iloraz zysku netto danego okresu przypadającego
na zwykłych akcjonariuszy i średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu
okresu.Zysk
przypadający na zwykłych akcjonariuszy jest równy zyskowi netto za rok
2020, ponieważ Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych co do
dywidendy. W prezentowanym okresie sprawozdawczym wszystkie akcje Spółki
posiadały równe prawo udziału w zysku netto.


Średnia ważona rozwodniona liczba
akcji zwykłych odpowiada średnio ważonej liczbie akcji zwykłych,
w związku z faktem, iż w okresie sprawozdawczym ani w okresie
porównywalnym nie doszło do emisji akcji.


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


Środki pieniężne dla potrzeb Rachunku
przepływów pieniężnych:- środki pieniężne w
kasie na początek okresu: 13 tys. PLN- środki pieniężne w kasie
na koniec okresu: 15 tys. PLN- środki pieniężne na rachunkach
bankowych na początek okresu: 103 tys. PLN- środki pieniężne na
rachunkach bankowych na koniec okresu: 1 600 tys. PLN- razem środki
pieniężne na początek okresu: 116 tys. PLN- razem
środki pieniężne na koniec okresu: 1 615 tys. PLNWyjaśnienia
różnic pomiędzy zmianami bilansowymi pozycji aktywów i pasywów a
zmianami wykazanymi w Rachunku przepływów pieniężnych znajdują się w
Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do rocznego sprawozdania
finansowego.


Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2020 2019
I. Zysk (strata) netto 6 474 3 475
II. Korekty razem -1 456 -1 849
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 2 258 1 920
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 661 -91
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 255 271
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 15 0
6. Zmiana stanu rezerw -632 296
7. Zmiana stanu zapasów -1 903 -2 951
8. Zmiana stanu należności -5 260 -2 058
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 063 313
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -924 487
11. Inne korekty 11 -36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5 018 1 626

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
Informacje_dodatkowe_2020_SUNEX_SA.pdfInformacje_dodatkowe_2020_SUNEX_SA.pdf Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Nie dotyczy.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu
2021-04-12 Marek Kossmann Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Marzena Fugiel Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki