201,5000 zł
-0,74% -1,5000 zł
Stalprodukt SA (STP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenia_Zarzadu_(PSr_2019).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_raport_polroczny_PSr_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_(PSr_2019).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_skrocone_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 949 752 1 970 278 454 700 464 743
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 132 444 193 076 30 887 45 542
III. Zysk (strata) brutto 124 997 214 987 29 150 50 710
IV. Zysk (strata) netto w tym: 96 120 178 434 22 416 42 088
- zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki domin. 89 303 169 975 20 826 40 093
- zysk netto przypad.na udziały nie dające kontroli 6 817 8 459 1 590 1 995
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 509 153 660 6 648 36 245
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -124 234 -240 538 -28 972 -56 738
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 991 144 037 231 33 975
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -94 734 57 159 -22 093 13 482
IX. Aktywa razem 4 396 660 4 357 371 1 034 022 1 013 342
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 805 120 1 657 531 424 534 385 472
XI. Zobowiązania długoterminowe 571 734 497 848 134 462 115 779
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 804 735 745 289 189 260 173 323
XIII. Kapitał własny w tym : 2 591 540 2 699 840 609 487 627 870
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej 2 489 525 2 593 547 585 495 603 151
- przypadający na udziały nie dające kontroli 102 015 106 293 23 992 24 719
XIV. Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 625 2 596
XV. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,22 31,98 4,02 7,54
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,22 31,98 4,02 7,54
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 464,41 483,82 109,22 112,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 5,00 3,00 1,17 0,71
1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVIII) zaprezentowano według stanu na 31.12.2018 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.2. Do przeliczenia waluty w PLN na EUR posłużono się kursami EUR wg następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.06.2019 r. i wynoszącego 4,2520 zł oraz 4,3000 zł na dzień 31.12.2018 r. - pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca objętego raportem i wynoszącego 4,2880 zł dla I półrocza roku 2019 oraz 4,2395 dla I półrocza roku 2018. 3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji. 4. Spółka nie posiada złożonej struktury kapitałowej (opcje na akcje, warranty i inne), a w zakresie podziału zysku akcje uprzywilejowane nie różnią się od akcji zwykłych na okaziciela i dlatego do wyliczenia wskaźnika rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto 5 580 267 akcji.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenia Zarządu (PSr_2019).pdfOświadczenia Zarządu (PSr_2019).pdf Oświadczenia Zarządu
Skonsolidowany raport półroczny_PSr_2019.pdfSkonsolidowany raport półroczny_PSr_2019.pdf Skonsolidowany raport półroczny 2019
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy (PSr_2019).pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Grupy (PSr_2019).pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy 2019
Raport biegłego rewidenta_skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdfRaport biegłego rewidenta_skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania fin.
Raport biegłego rewidenta_skrócone sprawozdanie finansowe.pdfRaport biegłego rewidenta_skrócone sprawozdanie finansowe.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania fin.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.