REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2021-04-26 19:51
publikacja
2021-04-26 19:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wybrane_dane_finansowe_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_Kapitalowej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws._rzetelnosci_spr_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Infomacja_Zarzadu_ws_audytora_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ws_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_spr_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 360 132 759 21 313 30 861
II. Koszty działalności operacyjnej 100 529 129 789 22 469 30 171
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 235 1 435 -1 617 334
IV. Zysk (strata) brutto -12 079 480 -2 700 112
V. Zysk (strata) netto -10 255 239 -2 292 56
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -3,42 0,08 -0,76 0,02
VIII. Aktywa trwałe 73 544 59 656 15 937 14 009
IX. Aktywa obrotowe 90 035 91 443 19 510 21 473
X. Kapitał własny 76 007 86 261 16 470 20 256
XI. Zobowiązania długoterminowe 61 430 38 978 13 311 9 153
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 143 25 859 5 665 6 072
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 25,34 28,75 5,49 6,75
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 507 18 256 3 913 4 244
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -764 -2 058 -171 -478
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 333 -18 454 -2 980 -4 290


1) liczba akcji na dzień 31.12.2019 oraz na dzień 31.12.2020 r. w ilości
3 000 000 szt.Do przeliczenia danych bilansowych na euro użyto
kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia
pozycji I-VII oraz XIV-XVI na euro użyto kursu będącego średnią
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych
miesięcy 2020 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
wybrane dane finansowe jedn.pdfwybrane dane finansowe jedn.pdf Wybrane dane finansowe jednostkowe
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta zawierające opinię i raport
Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe.pdfSprawozdanie Finansowe Jednostkowe.pdf Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności spr jedn.pdfOświadczenie Zarządu ws. rzetelności spr jedn.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania
Infomacja Zarządu ws audytora jednostkowe.pdfInfomacja Zarządu ws audytora jednostkowe.pdf Informacja Zarządu w sprawie podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
Oświadczenie RN ws KA.pdfOświadczenie RN ws KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
Ocena RN spr jedn.pdfOcena RN spr jedn.pdf Ocena Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2021-04-26 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Violetta Wróbel Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki