REKLAMA

ŚNIEZKA: wyniki finansowe

2021-03-29 17:07
publikacja
2021-03-29 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sniezka_Sprawozdzanie_z_dzialalnosci_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Grupa_Kapitalowa_Sniezka_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_FFiLSniezkaSA_skons_2020_MM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 821 330 717 082 183 570 166 693
II. Zysk z działalności operacyjnej 102 536 78 970 22 917 18 357
III. Zysk brutto 103 980 78 952 23 240 18 353
IV. Zysk netto 86 194 62 647 19 264 14 563
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 77 964 59 504 17 425 13 832
VI. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 8 230 3 143 1 839 731
VII. Całkowity dochód za okres 76 642 68 287 17 130 15 874
VIII. Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 70 050 64 255 15 656 14 937
IX. Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 6 592 4 032 1 473 937
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 691 99 157 26 975 23 050
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (124 813) (175 605) (27 896) (40 821)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 798) 105 730 (2 860) 24 578
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem (16 920) 29 282 (3 782) 6 807
XIV. Aktywa, razem 709 564 661 448 153 758 155 324
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 383 295 363 081 83 058 85 260
XVI. Zobowiązania długoterminowe 119 323 158 798 25 857 37 290
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 263 972 204 283 57 201 47 971
XVIII. Kapitał własny 326 269 298 367 70 701 70 064
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 293 440 265 426 63 587 62 329
XX. Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 32 829 32 941 7 114 7 735
XXI. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 734 2 963
XXII. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
XXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 6,83 4,96 1,53 1,15
XXIV. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6,18 4,72 1,38 1,10
XXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 6,83 4,96 1,53 1,15
XXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6,18 4,72 1,38 1,10
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 25,86 23,65 5,60 5,55
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 25,86 23,65 5,60 5,55
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 2,60 2,60 0,56 0,61
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sniezka_Sprawozdzanie_z_dzialalnosci_2020.pdfSniezka_Sprawozdzanie_z_dzialalnosci_2020.pdf Łączne spr. Spólki i Grupy z działalności wraz z inf. niefinansową '2020
SSF_Grupa_Kapitalowa_Sniezka_2020.pdfSSF_Grupa_Kapitalowa_Sniezka_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe '2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
SzB_FFiLŚnieżkaSA_skons_2020_MM.pdfSzB_FFiLŚnieżkaSA_skons_2020_MM.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania '2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Piotr Mikrut Prezes Zarządu
2021-03-29 Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu
2021-03-29 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2021-03-29 Zdzisław Czerwiec Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Bożena Tabian Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki