SKOTAN S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 17:47
publikacja
2019-05-30 17:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_I_2019_SKOTAN_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 571 651 366 156
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 001 -1 335 -233 -320
III. Zysk (strata) brutto -1 175 -1 485 -273 -355
IV. Zysk (strata) netto -1 175 -1 485 -273 -355
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -923 -1 473 -215 -353
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 -2 -6 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 920 958 214 229
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -28 -517 -7 -124
IX. Aktywa, razem 6 650* 6 869** 1 546* 1 597**
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 920* 14 964** 3 701* 3 480**
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 117* 255** 725* 59**
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 678* 14 709** 2 947* 3 421**
XIII. Kapitał własny -9 270* -8 095** -2 155* -1 883**
XIV. Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 316* 15 321**
XV. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 54 000 000 27 000 000 54 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04* -0,03** -0,01* -0,01**
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04* -0,03** -0,01* -0,01**
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,34* -0,30** -0,08* -0,07**
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,34* -0,30** -0,08* -0,07**
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00* 0,00** 0,00* 0,00**
Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A.
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 571 651 366 156
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -969 -1 302 -225 -312
XXIV. Zysk (strata) brutto -1 172 -1 482 -273 -355
XXV. Zysk (strata) netto -1 172 -1 482 -273 -355
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -894 -1 457 -208 -349
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 -25 -13 -6
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 920 958 214 229
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -29 -524 -7 -125
XXX. Aktywa, razem 6 561* 6 850** 1 525* 1 593**
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 833* 14 950** 3 681* 3 477**
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 3 117* 130** 725* 30**
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 360* 14 196** 2 874* 3 301**
XXXIV. Kapitał własny -9 273* -8 100** -2 156* -1 884**
XXXV. Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 316* 15 321**
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 54 000 000 27 000 000 54 000 000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04* -0,03** -0,01* -0,01**
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04* -0,03** -0,01* -0,01**
XXXIX. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,34* -0,30** -0,08* -0,07**
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,34* -0,30** -0,08* -0,07**
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00* 0,00** 0,00* 0,00**
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_I_2019_SKOTAN_S.A..pdfQSr_I_2019_SKOTAN_S.A..pdf QSr_I_2019_SKOTAN_S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki