REKLAMA

SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego w obszarze medycznym

2020-10-16 20:27
publikacja
2020-10-16 20:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-16
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego w obszarze medycznym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 16 października 2020 r. Spółka zawarła z Powiatem Brzeskim [Zamawiający] – przy udziale Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - umowę na realizację projektu informatycznego [Umowa].

Umowa dotyczy realizacji zadania pn.: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”. Zakres Umowy obejmuje dostawę licencji, wdrożenie systemu klasy ERP, serwis oraz świadczenie usług gwarancyjnych.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 1,97 mln zł netto tj. ok. 2,42 mln zł brutto.

Umowa będzie wykonywana w etapach, których realizacja jest terminowo powiązana. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań Emitent szacuje, iż realizacja przedmiotu Umowy zostanie zakończona na w II kwartale 2021 r.

Okres gwarancji jakości wynosi nie dłużej niż 60 miesięcy.

W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą zostać nałożone na Spółkę m.in. z tytułu dziennej zwłoki Spółki w realizacji przedmiotu Umowy, za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Emitent w wysokości 30% wynagrodzenia brutto. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przewyższy wysokość kary umownej, strony mogą żądać odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. W przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania przyznanego na realizację projektu z przyczyn leżących po stronie Emitenta, Emitent zapłacie na rzecz Zamawiającego równowartość utraconego dofinansowania.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-10-16 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-10-16 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki