REKLAMA

SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2019-07-19 16:01
publikacja
2019-07-19 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/ 2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Zamawiający), Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 19 lipca 2019 r. Spółka zawarła z Zamawiającym umowę na realizację ww. projektu [Umowa].

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 5,53 mln zł brutto.

Termin zakończenia wdrożenia ustalono do października 2021 r. Okres gwarancji na oprogramowanie systemu wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia. Jednocześnie usługa utrzymania świadczona będzie przez okres 120 miesięcy od daty zakończenia okresu gwarancji.

W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu dziennej zwłoki Spółki w wykonaniu przedmiotu Umowy [w wysokości od 0,02% do 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki], wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem wskazanych w Umowie dwóch przesłanek w wysokości 0,5 mln zł w każdym takim przypadku, czy też innych wskazanych przypadkach naruszenia Umowy skutkujących nałożeniem przez Zamawiającego indywidualnych kar w kwotach od 0,5 tys. zł do 100 tys. zł. Umowa nie przewiduje limitów kar jakie mogą zostać naliczone z różnych tytułów. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Z wyłączeniem kar umownych łączna wysokość odpowiedzialności stron wynikających z Umowy jest ograniczona do rzeczywistej szkody nie więcej jednak niż jednokrotności wynagrodzenia netto w przypadku odpowiedzialności Zamawiającego oraz trzykrotności wynagrodzenia netto w przypadku odpowiedzialności Emitenta. Zgodnie z postanowieniami Umowy dochodzenie wobec drugiej strony naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści jest wyłączone.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-19 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2019-07-19 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
2019-07-19 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki