REKLAMA

SIMPLE: Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

2020-04-30 22:31
publikacja
2020-04-30 22:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-30
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. Spółka zawarła z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni [Zamawiający] umowę na realizację projektu informatycznego [Umowa].

Przedmiotem Umowy jest dostawa Zamawiającemu licencji oraz wdrożenie systemu ERP [zintegrowanego systemu informatycznego] oraz opieki serwisowej w okresie świadczonych usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 2,1 mln zł brutto.

Ostateczny termin zakończenia prac wdrożeniowych zintegrowanego systemu informatycznego ustalono do końca lutego 2021 r.

Okres gwarancji dla całości zintegrowanego systemu informatycznego wynosi 36 miesięcy.

W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu dziennej zwłoki Spółki w realizacji uzgodnionych etapów Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Spółki w usunięciu awarii [w wysokości odpowiednio 0,1% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu poszczególnego etapu Umowy oraz 0,05% łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 30% kwoty tego wynagrodzenia] oraz za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości 30% wynagrodzenia. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, każda ze stron może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-04-30 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-04-30 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki