REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2020-07-29 18:51
publikacja
2020-07-29 18:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_2020.03_GK_Sfinks_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu__GK_Sfinks_Polska_2020.03_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_2020.03_Sfinks_Polska_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 617 39 108 7 192 9 100
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 301) 967 (1 888) 225
III. Zysk (strata) brutto (17 052) (3 142) (3 879) (731)
IV. Zysk (strata) netto (14 565) (2 577) (3 313) (600)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 662 6 487 1 743 1 509
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (221) (1 140) (50) (265)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 395) (9 178) (2 592) (2 136)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 954) (3 831) (899) (891)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (0,45) (0,08) (0,10) (0,02)
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,45) (0,08) (0,10) (0,02)
XI. Aktywa razem 254 535 269 456 55 913 63 275
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 287 320 287 689 63 115 67 556
XIII. Zobowiązania długoterminowe 145 497 147 232 31 961 34 574
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 141 823 140 457 31 154 32 983
XV. Kapitał własny (32 785) (18 233) (7 202) (4 282)
XVI. Kapitał podstawowy 32 199 32 199 7 073 7 561
XVII. Liczba akcji (w szt.) 32 199 512 32 199 512 32 199 512 32 199 512
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (1,02) (0,57) (0,22) (0,13)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (1,02) (0,57) (0,22) (0,13)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBP


- przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj: 4,3963 PLN. -
przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,2978 PLN .-
aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.03.2020 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
31.03.2020 roku, tj.: 4,5523 PLN. - aktywa
razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania
długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz
kapitał zakładowy na 31.12.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs
EURO na dzień 31.12.2019 roku, tj.: 4,2585 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_2020.03_GK_Sfinks_Polska.pdfSSF_2020.03_GK_Sfinks_Polska.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA
Sprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks Polska_2020.03 .pdfSprawozdanie_Zarządu _GK_Sfinks Polska_2020.03 .pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
JSF_2020.03_Sfinks_Polska_SA.pdfJSF_2020.03_Sfinks_Polska_SA.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SFINKS POLSKA S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2020-07-29 DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki