REKLAMA

SESCOM S.A.: wyniki finansowe

2021-08-30 20:07
publikacja
2021-08-30 20:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_III_kw._2020-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30
DANE SKONSOLIDOWANE EUR EUR
Stan na 30.06.2021 Stan na 30.09.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 30.09.2020
Aktywa razem 76 106 985 73 283 897 16 330 920 16 188 897
Zobowiązania długoterminowe 4 981 716 4 888 355 1 068 969 1 079 870
Zobowiązania krótkoterminowe 23 093 537 23 165 300 4 955 376 5 117 368
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 46 858 940 44 478 522 10 054 919 9 825 599
Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli 1 172 792 751 721 251 656 166 060
Kapitał podstawowy 2 100 000 2 100 000 450 615 463 904
Liczba akcji (w szt.) 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,3 21,2 4,8 4,7
EUR EUR
Okres 9 miesięcy zakończony 30.06.2021 Okres 9 miesięcy zakończony 30.06.2020 Okres 9 miesięcy zakończony 30.06.2021 Okres 9 miesięcy zakończony 30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 851 423 104 987 071 21 043 585 23 926 496
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 594 079 6 078 889 1 008 602 1 385 375
Zysk (strata) brutto 4 031 601 5 751 500 885 113 1 310 764
Zysk (strata) netto 3 056 543 4 642 659 671 045 1 058 059
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 820 233 4 410 227 619 165 1 005 088
Całkowity dochód (strata) ogółem 3 223 691 4 716 532 707 741 1 074 895
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 283 575 12 404 674 501 345 2 827 018
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 699 507 -528 542 -812 204 -120 454
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 237 686 -3 224 837 -271 726 -734 939
Przepływy pieniężne netto - razem -2 653 618 8 651 295 -582 585 1 971 625
DANE JEDNOSTKOWE EUR EUR
Stan na 30.06.2021 Stan na 30.09.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 30.09.2020
Aktywa razem 61 561 855 60 800 587 13 209 848 13 431 251
Zobowiązania długoterminowe 3 986 260 4 289 037 855 366 947 477
Zobowiązania krótkoterminowe 18 198 350 18 457 253 3 904 974 4 077 329
Kapitał własny 39 377 245 38 054 296 8 449 509 8 406 445
Kapitał podstawowy 2 100 000 2 100 000 450 615 463 904
Liczba akcji (w szt.) 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,8 18,1 4,0 4,0
EUR EUR
Okres 9 miesięcy zakończony 30.06.2021 Okres 9 miesięcy zakończony 30.06.2020 Okres 9 miesięcy zakończony 30.06.2021 Okres 9 miesięcy zakończony 30.06.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 264 257 74 901 648 15 426 081 17 070 044
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 542 465 5 352 516 558 182 1 219 835
Zysk (strata) brutto 2 353 550 5 086 369 516 707 1 159 181
Zysk (strata) netto 1 929 911 4 069 095 423 700 927 345
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 442 462 8 857 274 97 140 2 018 568
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 957 725 -370 593 -1 527 525 -84 458
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -658 333 -2 939 692 -144 533 -669 954
Przepływy pieniężne netto - razem -7 173 596 5 546 989 -1 574 918 1 264 156


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę
EUR w następujący sposób:


§ 
- pozycje aktywów i pasywów zostały
przeliczone na EUR według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień
30.06.2021 r. oraz na dzień 30.09.2020 r., odpowiednio: 4,5208 oraz
4,5268,

- pozycje sprawozdania
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały
przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 01.10.2020 r. –
30.06.2021 r. oraz 01.10.2019 – 30.06.2020 r., ogłaszanych przez NBP,
odpowiednio: 4,5549 oraz 4,3879.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny III kw. 2020-2021.pdfSkonsolidowany raport kwartalny III kw. 2020-2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-30 Sławomir Halbryt Prezes Zarządu
2021-08-30 Magdalena Budnik Członek Zarządu
2021-08-30 Adam Kabat Członek Zarządu
2021-08-30 Sławomir Kądziela Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki